AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Frewitalizacja&chs=350x350&chld=L|4

Rewitalizacja

Gmina Korczyna przystąpiła do prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W ramach realizowanego projektu Gmina Korczyna ubiega się o uzyskanie dotacji w wysokości 31.038,30 zł., która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów opracowywanego przez gminę „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023”.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest on prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego programu rewitalizacji. Jest to dokument operacyjny, który posłuży władzom gminy na uruchamianie mechanizmów oraz realizację przedsięwzięć mających na celu pobudzanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji oddziałującego w konsekwencji na całą gminę.

 

Do pobrania:

 1. Analiza wskaźnikowa
 2. Badanie ankietowe
 3. Formularz konsultacyjny obszaru Korczyna
 4. Prezentacja na I spotkanie Korczyna
 5. Wyniki warsztatu nr 1 Korczyna 24-03-2017
 6. Formularz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023 - przedsięwzięcia nieinwestycyjne
 7. Wyniki spotkania konsultacyjnego nr 2 przeprowadzonego w ramach konsultacji do projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023”
 8. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023 - Prezentacja warsztatu konsultacyjnego nr 2
 9. Wzór karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - przedsięwzięcia inwestycyjne
 10. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023
 11. Formularz zgłaszania uwag do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na lata 2017-2023
 12. Informacja o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podziel się: