AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fprzejrzysta-polska-zadania-akcji&chs=350x350&chld=L|4

Przejrzysta Polska - zadania akcji

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

1.1. Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (co najmniej 50 usług), w formie kart usług najczęściej świadczonych na rzecz klientów, dostępnych w urzędzie gminy oraz w internecie.
1.5 Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu / stron samorządowych.
1.8 Opracowanie gminnego katalogu firm.

ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

2.1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy zawierającego zbiór zasad i wartości, którymi kierują się urzędnicy samorządowi gminy.
2.2 Przeprowadzenie szkolenia pracowników w Urzędzie Gminy w zakresie etyki.

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

3.1 Opracowanie i wdrożenie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi regulującej zakres i formy współuczestnictwa tych organizacji w wykonywaniu zadań gminy i decydowaniu o jej przyszłości.
3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

4.1.Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy gminy (strategię, plan rozwoju lokalnego lub plan zagospodarowania przestrzennego gminy).

ZASADA FACHOWOŚCI

5.1 Wprowadzenie procedury naboru pracowników na każdy wakat w urzędzie gminy oraz konkursów na stanowiska kierownicze.
zadanie w trakcie realizacji.

ZASADA ROZLICZALNOŚCI

6.1 Przygotowanie i rozpropagowanie informatora budżetowego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, w przystępnej formie wyjaśniający jakie wydatki ponosi gmina i skąd na to bierze pieniądze.

 

 

 

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Gmina Przejrzysta to taka, która potrafi przekazać mieszkańcom podstawowe wiadomości o zasadach wykonywania zadań publicznych i docierać z interesującymi dla nich informacjami, w szczególności w zakresie załatwianych spraw w Urzędzie.


Zadanie 1.1. Zgodnie z zasadą przejrzystości gmina Korczyna opracowała INFORMATOR DLA INTERESANTA w formie kart usług. Jest to przewodnik po świadczonych przez Urząd Gminy usługach.

Do kart dołączone zostały formularze wniosków.

Przed przystąpieniem do załatwienia swej sprawy w urzędzie wystarczy sprawdzić „od czego zacząć”, a więc: u kogo i w jakim terminie można sprawę załatwić, jakie dokumenty będą potrzebne, a także na jakie wydatki trzeba być przygotowanym.

Na dzień dzisiejszy opracowaliśmy 61 kart, które zostały opublikowane na stronie internetowej gminy www. korczyna info/przejrzystapolska.htm lub www.korczyna.info w zakładce przejrzysta polska. Karty dostępne są w punkcie informacji w Urzędzie Gminy w wersji papierowej.

W trakcie opracowywania są karty, z zakresu świadczeń rodzinnych stypendiów dla uczniów.

Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi mieszkańców, na co rzutuje rzetelna i wyczerpująca informacja. Taką informację chcemy wszystkim zapewnić, mając nadzieję, że ułatwi to dostęp do usług i „poruszanie się po urzędzie”.

Czy ten cel zostanie osiągnięty zależy to także od Państwa, których pomoc może okazać się nieoceniona w zakresie źródła opinii o jakości i przydatności zawartych w kartach informacji, ewentualnych uwag i spostrzeżeń, na ten temat, przede wszystkim – czy i w jakim stopniu karty te są pomocne w załatwianiu Państwa spraw lub które informacje powinny się jeszcze ukazać.

Czekamy na Państwa opinie, które można przekazać:

 • telefonicznie,
 • poprzez wypełnienie ankiety i przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu: korcznyna@zgwrp.org.pl lub wrzucenie do skrzynki w punkcie informacji dla interesanta - pok. nr 1 w Urzędzie Gminy.


Ankieta dostępna jest też w wersji papierowej w pok. nr 1 Urzędu Gminy.

Zapraszamy do jej wypełnienia i będziemy wdzięczni za obiektywną ocenę.

Karty usług będą aktualizowane wraz ze zmianą przepisów lub rozwiązań organizacyjnych w urzędzie bądź w wyniku rozpatrzenia Państwa uwag zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem Wójta Nr 319/05 z dnia 21.10.2005r. procedurą aktualizacji kart.

W ramach zasady „przejrzystości” zrealizowaliśmy również dwa zadania fakultatywne, oceniając je jako przydatne dla mieszkańców:

Zadanie 1.5. Dostęp mieszkańców gminy do internetu /stron internetowych gminy. Zadanie zrealizowane zostało na bazie Centrum Informacji w Korczynie i Świetlicy socjoterapeutycznej w Komborni, poprzez rozszerzenie dotychczasowej działalności i umożliwienie mieszkańcom z wszystkich sołectw gminy powszechnego dostępu do internetu, w szczególności stron internetowych urzędu.

Punkty czynne są:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 – tej do 17- tej /w Korczynie/,
 • od poniedziałku do czwartku od 12–tej do 18 -tej; w piątek od 9 -tej do 15-tej /w Komborni/.

Zakres usług określony został w regulaminie (zarządzenie 257 i zarządzenie 258) w poszczególnych punktach oraz na stronie internetowej gminy.

Zadanie 1. 8. Opracowaliśmy gminny katalog firm, świadczących usługi dla mieszkańców gminy, w oparciu o zebrane od firm formularze, zawierające zgodę na zamieszczenie tych informacji.

W katalogu uwzględnione są nazwy i adresy firm, rodzaj wykonywanej przez nie działalności lub usługi, numer telefonu.

Urzędnicy mają obowiązek posługiwania się jedynie tym katalogiem w sytuacjach poszukiwania informacji o firmach. Wykaz dostępny jest dla mieszkańców a szczególnie interesantów na stronie gminy www.korczyna.info/przejrzystapolska.htm a także w Urzędzie Gminy, w pok. nr 1 i nr 3.

Katalog będzie na bieżąco aktualizowany wraz z napływem wniosków firm /formularz do pobrania/ i zgodnie z procedurą aktualizacji katalogu/zarządzenie Wójta Gminy/.


Zarządzenia Wójta Gminy:

 • zarządzenie zatwierdzające wzór karty usług 255/05
 • zarządzenie zatwierdzające karty usług Nr 267/05
 • zarządzenie w sprawie procedury aktualizacji kart usług Nr 319/05
 • zarządzenie zatwierdzające katalog firm Nr 276/05
 • zarządzenie Nr 276/05 w sprawie utworzenia i aktualizacji katalogu firm.
 • zarządzenie zatwierdzające regulaminy punktów dostępu do internetu Nr 257/05 /z 31.05.2005r./.
 • zarządzenie Nr 227/05 o powołaniu zespołów zadaniowych do wykonania zadań.

 

 

 

ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

2.1. Pracownicy Urzędu mają swój kodeks etyczny.

W zakresie zasady przeciwdziałania korupcji wypracowany został przez pracowników a następnie zatwierdzony zarządzeniem wójta gminy kodeks etyczny pracownika samorządowego. Jest to zbiór norm, codziennego postępowania zawodowego pracowników samorządowych, kształtujących zdecydowaną postawę urzędników w stosunku do korupcji.

Kodeks dotyczy pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, którzy przyjmą jego postanowienia.

2.5. Przyjęcie i wdrożenie kodeksu połączone zostało ze szkoleniem dla pracowników gminy w zakresie etycznego postępowania w urzędzie, które odbyło się 20 lipca 2005r w Korczynie.

Pracownicy Urzędu mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, która wymaga przestrzegania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Zdają sobie również sprawę, z faktu, że mieszkańcy oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań, bezstronnego i bezinteresownego działania, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Zgodnie z procedurą organizowania szkoleń w Urzędzie, prowadzone będą corocznie szkolenia dla pracowników na temat etycznych zachowań w urzędzie.


Zarządzenia Wójta Gminy:

 • zarządzenie Nr 266/05 w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego,
 • zarządzenie Nr 295/05 z dnia 1 września 2005r w sprawie procedury szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym,
 • zarządzenie Nr 234/05w sprawie powołania zespołu zadaniowego.

Szkolenie z etyki.

Przyjęcie i wdrożenie kodeksu połączone zostało ze zorganizowaniem szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie etyki, które odbyło się 20 lipca 2005r w Korczynie.

Więcej informacji

Kodeks Etyczny

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO W URZĘDZIE GMINY KORCZYNA

1. Na naradzie w dniu 1 czerwca 2005r ustalono wspólnie zasady w zakresie opracowania kodeksu etycznego pracownika samorządowego. Przyjęto następującą kolejność czynności w tym zakresie:

1/ opracowanie projektu kodeksu etycznego pracowników Urzędu przez sekretarza gminy i przedstawienie pracownikom,

2/ indywidualne zapoznanie się pracowników z projektem,

3/ pracownicy mogą składać propozycje poprawek do projektu oraz zgłaszać uwagi w terminie do 20 czerwca 2005r,

4/ uwagi zostaną przeanalizowane i omówione wspólnie z pracownikami,

5/ w przypadku braku uwag pracownicy złożą podpisy pod projektem,

6/ kodeks staje się dokumentem wypracowanym przez pracowników z chwilą złożenia pod nim podpisów pracowników,

7/ kodeks etyczny podlega zatwierdzeniu przez Wójta gminy w formie zarządzenia.

8/ z chwilą zatwierdzenia kodeks staje się obowiązujący w Urzędzie Gminy.

2. Zorganizowane zostanie szkolenie pracowników, w ramach wdrożenia Kodeksu Etycznego w Urzędzie Gminy.

3. Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani o obowiązywaniu Kodeksu Etycznego za pośrednictwem biuletynu „Prządki” oraz strony internetowej gminy.

Korczyna, dnia 01 czerwca 2005r.

 

Podpisy zespołu zadaniowego:
Elżbieta Rak
Katarzyna Raś

 

 

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

3.1. Rada Gminy uchwaliła „kartę współpracy z organizacjami pozarządowymi” w latach 2006 – 2008”. Przed podjęciem uchwały projekt karty został omówiony i zaakceptowany przez organizacje społeczne, pożytku publicznego na spotkaniu w dniu 12 sierpnia 2005r., w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy, organizacji pozarządowych i sołtysi wsi.

Dokument uwzględnia podstawowe kierunki współpracy w zakresie:

 • kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu, polityki społecznej, współpracy w pozyskiwaniu środków UE, tworzenia warunków w zakresie współpracy z organizacjami w gminach „bliźniaczych” poza granicami kraju, oraz zadania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

3.2. Wykaz organizacji społecznych.

W Urzędzie Gminy opracowana została mapa aktywności i inicjatyw, zawierająca wykaz organizacji pozarządowych i osób aktywnie działających na terenie gminy. Dokument zawiera dane

o organizacjach, stowarzyszeniach i związkach nieformalnych. Uwzględnia osoby wykonujące funkcje społecznie użyteczne na rzecz swoich miejscowości. Mapa aktywności ma na celu orientację, co do aktywności organizacji działających na naszym terenie i jakie zadania gminne realizują lub mogłyby realizować.

W obecnej sytuacji prawnej jest możliwość wspierania realizacji tych zadań w różnych formach: finansowych i pozafinansowych. Należy jednak rozpoznać możliwości działających organizacji, poznać zakres podejmowanych inicjatyw i rozwijać kontakty między samorządem a organizacjami. Temu właśnie ma służyć pełna lista aktywności podejmowanych na terenie gminy, dostępna w pok. nr 3 budynku Urzędu Gminy i na stronie internetowej w zakładce przejrzysta polska.

Wykaz jest otwarty na propozycje zmian. Formularze, na których można wnioskować o aktualizację zapisów dostępne są w pok. nr 3.

Uchwały Rady Gminy:

 • uchwała Nr XXIX/207/05 z dnia 7 września 2005r w sprawie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2006 – 2008,
 • uchwała Nr XXXI/215/05 z dnia 25 października 2005r o zmianie uchwały w sprawie karty współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzenia Wójta Gminy:

 • zarządzenie Nr 292/05 w sprawie zatwierdzenia i aktualizacji mapy aktywności
 • zarządzenie Nr 235/05 w sprawie powołania zespołów zadaniowych do wykonania zadań.

 

 

 

ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Opracowany został materiał przybliżający mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004-2013:
ZARZĄDZENIE Nr 333/05 w sprawie wprowadzenia materiału przybliżającego Plan Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2004 – 2013.

„Rozwój Gminy na podstawie Planu Rozwoju Lokalnego”.

Opracowanie to ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy dokumentu „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2013”, uchwalonego przez Radę Gminy w lipcu ubiegłego roku /uchwała Nr 132/04 z dnia 21 lipca 2004r/. Prezentuje i informuje o podstawowych założeniach i kierunkach rozwoju gospodarczo – ekonomicznego gminy i umożliwia mieszkańcom przewidywanie działań samorządu jako nieodzowny element w podejmowaniu decyzji na temat ich osobistych zamierzeń.

Projekt Planu – jako lista programów działań została stworzona w oparciu o postulaty zgłoszone podczas „sesji strategicznej” w dniu 25 czerwca 2004r oraz uzupełniona o kluczowe ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Działania zostały pogrupowane i przypisane do głównych obszarów strategicznych, według klucza celów strategicznych.

Hierarchia ważności została ustalona w oparciu o wyniki sesji strategicznej na podstawie oceny wszystkich projektów o wartości powyżej 30.000 zł, poprzez przyznanie im określonej liczby punktów. Na tej podstawie projekty zaklasyfikowano jako programy operacyjne, których realizacja przewidywana jest do 2006 r. i pozostałe, które realizowane będą w latach: 2007-2013.

 • Zarządzenie Nr 236/05 o powołaniu zespołu zadaniowego do realizacji zadania.
 • Materiał przybliżający mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego.

 

 

 

ZASADA FACHOWOŚCI

Zatrudnianie pracowników – konkurencyjny nabór.

Nowelizacja przepisów o pracownikach samorządowych wprowadziła obowiązek konkurencyjnego naboru na wszystkie urzędnicze stanowiska pracy w administracji samorządowej.

Wobec tego zatrudnianie pracowników w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy będzie prowadzone w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych i wprowadzone na jej podstawie zarządzenie nr 320/05 Wójta Gminy z dnia 21 października 2005r. określające procedurę naboru na wolne stanowiska pracy.

Oznacza to, że w momencie pojawienia się wolnego stanowiska pracy /wakatu/ w Urzędzie lub w jednostkach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Zakład Komunalny, Biblioteka Publiczna – Wójt Gminy lub odpowiednio kierownik jednostki ogłosi nabór kandydatów, umieszczając ogłoszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu podany zostanie opis stanowiska, wymagane kwalifikacje kandydata do pracy, rodzaj dokumentów, które trzeba przedłożyć oraz termin i miejsce składania ofert.

Ocena, której dokonywał będzie powołany w tym celu zespół polegała będzie na analizie przedłożonych dokumentów i przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Zespół może przeprowadzać testy kwalifikacyjne.

Nabór na pracowników jednostek organizacyjnych organizują kierownicy tych jednostek.

Ustalenie szczegółowych zasad postępowania i kryteriów ocen kandydatów na stanowiska urzędnicze i pozostałe stanowiska wakujące w Urzędzie wynika z ustawy ale równocześnie stanowi jedno z zadań jakie gmina realizuje w ramach zasady fachowości w akcji „Przejrzysta Polska – Gmina”.

Szczegółowe zasady postępowania opublikowane zostały na stronach internetowych gminy: http://www.korczyna.info/przejrzystapolska.htm w zakładce zadania akcji > zasada fachowości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy http://korczyna.bip.otd.pl/.

Zarządzenia Wójta Gminy:

 • zarządzenie Nr 320/05 w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy;
 • zarządzenie Nr 240/05 w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.

 

 

 

ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Rada Gminy corocznie uchwala budżet gminy w oparciu o wyliczone prognozy dochodów i zadania planowane do wykonania, zgodnie z przepisami ustaw i procedurą uchwalania budżetu.

Aby przybliżyć Państwu temat gospodarowania środkami publicznymi w naszej Gminie przygotowany został informator budżetowy: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, Informator zawiera dane o wykonaniu budżetu w latach 2003 i 2004, przewidywane wykonanie budżetu za 2005r i założenia do planu budżetu na 2006r.

Nasze działanie ma na celu poinformowanie społeczeństwa naszej gminy, - skąd pochodzą i na co są przeznaczane środki publiczne będące w dyspozycji Urzędu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Informator udostępniony został w Punkcie Informacji dla interesanta /w pok. Nr 1 Urzędu Gminy/, na stronie internetowej gminy oraz we wszystkich sołectwach.

Zarządzenia Wójta Gminy:

 • zarządzenie Nr 326/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie procedury opracowania i rozpropagowania informatora budżetowego,
 • zarządzenie Nr 241/05 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do realizacji zadania.

 

 

 

Pierwsze trzy spośród sześciu zasad to zasady dotyczące sposobu organizacji działania urzędu samorządowego. Determinują one filozofię działania urzędu, ustalają wartości nadrzędne, których przestrzeganie władza uważa za ważne i które wpływają na sposób podejścia do realizacji zadań publicznych.
Trzy kolejne zasady mają zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych i przestrzegane, w zasadniczy sposób, ograniczają możliwości zachowań korupcyjnych w urzędach.

Czekamy na Państwa opinie i sugestie związane z funkcjonowaniem pracy Urzędu oraz co do sposobu i treści przekazywanych informacji. Będą one dla nas sygnałem co należy zrobić aby Urząd stał się przyjazny dla interesanta.

Wójt Gminy Korczyna

Podziel się: