AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fosp-korczyna&chs=350x350&chld=L|4

OSP Korczyna

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie powstała prawdopodobnie w 1883 roku. Założycielami korczyńskiej straży byli: ówczesny proboszcz korczyńskiej parafii w latach 1882-1899 ─ ks. Kanonik Jan Szałaj, Antoni Szmyd, Michał Wilusz oraz Michał Mięsowicz, który został pierwszym naczelnikiem korczyńskiej jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Korczynie nie posiada w swoich archiwach żadnych dokumentów typu uchwały, protokoły zebrań, wykazy członków, które potwierdzałyby datę powstania. Dokumentacji jako takiej w tym czasie nie prowadzono, bądź została zawieruszona w okresach zaburzeń politycznych (pamiętajmy, że Polska jako państwo w tamtym czasie nie istniała).

Są jednak wydawnictwa, potwierdzające tę datę, na przykład:

 • S. Dydek, Karta ewidencyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie. Archiwum Zarządu Głównego ZOSP.
 • B. Jaśkiewicz, Walka z pożarami w Dynowie od XVI do początku XX wieku.
 • W. Pilawski, Chronologia Powstawania Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemiach Polskich w latach 1845-1890.

Najstarszym dokumentem, jaki znajduje się w naszej jednostce jest kserokopia Statutu Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie. Statut został złożony w CK Namiestnictwie Galicji we Lwowie w maju 1892 roku. Należy domniemywać, że po kilku latach działalności Straży Ogniowej, grupa strażaków, na czele z ówczesnym naczelnikiem gminy Franciszkiem Urbankiem, zechciała zalegalizować swoją działalność. Dokonali tego właśnie poprzez stworzenie oraz zatwierdzenie Statutu. Prócz naczelnika gminy, na wniosku są podpisani: Wojciech Gonet, Jan Stec, Jakób Krzemiński (pisownia oryginalna).

To właśnie we Lwowie w 1875 roku odbył się zjazd ochotniczych straży pożarnych zaboru austriackiego, na którym został powołany organ koordynujący, pod nazwą Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, a w roku 1889 nastąpił podział terytorialny ochotniczych straży pożarnych na 27 związków okręgowych. OSP w Korczynie weszła w skład okręgowego Związku Straży Pożarnych nr 24 w Jaśle. Siedzibą korczyńskiej straży była drewniana szopa, w której przechowywano ręczną sikawkę zbudowaną w Galicyjskim Towarzystwie Akcyjnym Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku. Takie sikawki były napędzane ręcznie przez ośmiu strażaków, a ich wydajność wynosiła około 100 litrów wody na minutę. Oprócz sikawki w remizie przechowywano też wóz konny, służący do jej przewożenia, dwukołową beczkę drewnianą oraz drobny, prymitywny sprzęt gaśniczy. O tym, że właśnie takim sprzętem dysponowali korczyńscy strażacy, świadczy zapis w kronice OSP Korczyna-Sporne, opisujący pożar plebanii w Korczynie, który miał miejsce 21 lutego 1925 roku. O zaistniałym pożarze alarmowano biciem dzwonu z wieży kościelnej. Prawdopodobnie taki stan rzeczy utrzymywał się aż do roku 1937, kiedy to ówczesny, ostatni zresztą właściciel Korczyny, generał hrabia Stanisław Szeptycki, dowódca Legionów Polskich w latach 1916─1917, Minister Spraw Wojskowych II Rzeczpospolitej, zmarły i pochowany w Korczynie w 1950 roku, ufundował miejscowej straży pożarnej pierwszą motopompę marki SILESIA. W tym miejscu należy dodać, że oddział korczyńskich strażaków był jedyną formacją mundurową, jaka brała udział w pogrzebie generała Szeptyckiego.

Należy domyślać się, że pomimo skromnego sprzętu, jakim dysponowali członkowie OSP, musieli oni dość często wykazywać się swym zaangażowaniem i ofiarnością. Korczyna u schyłku XIX wieku była dość dużym i prężnym miasteczkiem. W 1897 roku liczyła 5257 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 838 domów. W większości były to domy drewniane, szczególnie narażone na pożary.

Już w 1938 roku za zgromadzone przez strażaków pieniądze zakupiono niemiecki samochód marki WENDERER, który w połączeniu z motopompą, pozwalał korczyńskiej jednostce na skuteczniejsze działania w razie pożarów. Wkrótce nastąpił czas wojny i okupacji. Remiza OSP została przeniesiona do nowego pomieszczenia przebudowanego z jatek, znajdujących się przy starej targowicy. Wówczas jednostka dość mocno się rozrosła, jej szeregi zasiliło kilku młodych mieszkańców Korczyny, którzy w ten sposób chcieli uniknąć przymusowych prac w Niemczech.

Członkowie korczyńskiej straży w czasie okupacji i działań wojennych nie tyko gasili pożary, ale również angażowali się w czynności konspiracyjne, współpracowali z partyzantką, walczyli w szeregach Armii Krajowej. 29 lipca 1944 roku był jednym z najtragiczniejszych dni w historii Korczyny i korczyńskiej straży, wtedy to Niemcy spalili 72 gospodarstwa w naszej miejscowości. Na początku września tego samego roku, w czasie wyzwolenia Korczyny, spłonęła również nowa remiza, wraz z całym sprzętem i wszystkimi dokumentami.

Po wyzwoleniu strażacy przystąpili do energicznego działania na rzecz rozwoju jednostki. Została odbudowana drewniana remiza, zebrano fundusze na zakup sprzętu pożarniczego. Za zgromadzone pieniądze w 1948 roku w Państwowych Zakładach Lotniczych w Krośnie została zakupiona motopompa dużej mocy marki FISCHER M-800, której uroczyste poświęcenie odbyło się 5 września 1948 roku.

Później sprzęt OSP w Korczynie został wzbogacony o samochody wojskowe; najpierw rosyjski GAZ-44, a później angielski BEDFORD. Obydwa te samochody zostały przystosowane do celów pożarniczych. To wyposażenie pozwoliło naszym poprzednikom na sprawniejsze działanie i podniosło wartość bojową jednostki. Kolejnym sprzętem, jaki trafił na stan naszej jednostki był pierwszy samochód typowo pożarniczy marki MERCEDES BENZ, przekazany w 1951 roku, oraz motopompa marki LEOPOLIA M-800,  przekazana w 1954 roku  przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Krośnie.  

Bolączką tamtego okresu był brak odpowiedniego zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania OSP ─ brak garażu oraz pomieszczeń do przechowywania sprzętu i organizowania zbiórek. Drewniany budynek, który pełnił funkcję remizy, nie zabezpieczał faktycznych potrzeb, a także ambicji strażaków i władz Korczyny, a także mieszkańców, którzy na zebraniu wiejskim w dniu 14 kwietnia 1957 roku postanowili przeznaczyć grunt wiejski, znajdujący się obok budynku gromadzkiego, na budowę nowej remizy. Wtedy też powołano Komitet Budowy Remizy Strażackiej w Korczynie.

Rok 1958 był rokiem jubileuszu ─ 75 rocznicy powstania OSP w Korczynie. Z tej okazji Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 27 lipca tego roku nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie dyplom uznania za długoletnią, bezinteresowną służbę na rzecz społeczności lokalnej. Organizacja uroczystości jubileuszowej była dobrą okazją do zbiórki środków pieniężnych, które stały się fundamentem finansowym pod budowę nowej remizy. Na przełomie lat 50. i 60. korczyńscy strażacy zorganizowali mnóstwo zabaw i festynów. Jak wynika z zachowanej książki kasowej, w latach 1960─1964 odbyło się 21 zabaw i kilkanaście zbiórek publicznych, by wszystkie uzyskane środki pieniężne z tych imprez przeznaczyć na nową remizę. W tym samym czasie w ramach OSP funkcjonował zespół dramatyczny, który wystawił kilka przedstawień. Przez ten amatorski teatr przewinęło się kilkadziesiąt osób, które zagrały w takich sztukach jak: Stryj Przyjechał, Chata za wsią, Panna rekrutem, Diabeł i komisarz, Madej zbój, Triumf medycyny i w wielu innych.

Następnym krokiem w kierunku budowy nowej remizy była decyzja Gromadzkiej Rady Narodowej w Korczynie, która na posiedzeniu w dniu 5 lipca 1959 roku uchwałą nr 10/V/59 postanowiła przeznaczyć parcelę o obszarze 0.2 hektara na budowę remizy strażackiej w Korczynie.

Kolejną i ostatnią formalnością było zaświadczenie lokalizacji szczegółowej inwestycji nr 11/60, jakie wydało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Architektury i Budownictwa w Krośnie dnia 2 maja 1960 roku.

Budowa, po dokonaniu wszelkich formalności, nabrała tempa w gromadzeniu materiałów budowlanych, zamawianiu fachowców budowlanych oraz organizowaniu grup strażaków i mieszkańców, którzy w ramach czynów społecznych pomagali przy budowie. Budowa trwała cztery lata. Uroczyste oddanie do użytku nowej remizy odbyło się 26 lipca 1964 roku.

Radość korczyńskich strażaków była podwójna ─ oprócz nowego domu strażaka otrzymali również nowoczesny jak na tamte czasy samochód pożarniczy (beczkowóz) marki STAR-25.

Rok po oddaniu nowej remizy, strażacy mieli kolejny powód do radości, ze środków własnych zakupiono samochód marki „DODGE”, który zdawał doskonale egzamin w górzystym terenie Korczyny. Przekazanie samochodu odbyło się 29 sierpnia 1965 roku.

Z zachowanych dokumentów wynika, że w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku działalność korczyńskich strażaków była bardzo aktywna. Oprócz członków czynnych i honorowych działała żeńska drużyna pożarnicza, młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz harcerska drużyna pożarnicza.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie było przekazanie nowego sztandaru.

W roku 1973, w 90 rocznicę powstania OSP w Korczynie, społeczeństwo Korczyny, ale przede wszystkim miejscowe zakłady pracy, w dowód uznania za społeczną, bezinteresowną służbę, ufundowały Ochotniczej Straży Pożarnej nowy sztandar. Należy dodać, że był to drugi sztandar ufundowany dla naszej jednostki, pierwszy, tzw. Chorągiew Straży Ogniowej, przechowywana jest w Izbie Tradycji w naszej remizie i chociaż nie jest znana dokładna data jej fundacji, należy domniemywać, że pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W Izbie Pamięci przechowywana jest również figura św. Floriana, po Chorągwi najstarsza pamiątka minionych lat.

W 1977 roku w miejsce samochodu DODGE, Ochotnicza Straż Pożarna pozyskała nowocześniejszy i większy samochód marki ŻUK GLM. W maju 1981 nastąpiła wymiana samochodu STAR-25 na samochód JELCZ 005 na podwoziu STAR-a 244, przekazany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krośnie, będący do tej pory w podziale bojowym Komendy Rejonowej PSP w Krośnie. Samochód ten ciągle jest w użytkowaniu, obecnie znajduje się w OSP Korczyna-Sporne. Władze naszej OSP w tamtym czasie: prezes zarządu ─ dh Józef Zając, naczelnik ─ dh Jan Gonet (sprawował również funkcje komendanta gminnego),  z-ca naczelnika ─ dh Władysław Korona.

Następnie przyszedł czas na 100-lecie powstania OSP w Korczynie. Jubileusz przypadł na rok 1983, jednakże sytuacja polityczno-gospodarcza, w jakiej w tamtych czasach znalazł się nasz kraj, nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości w terminie. Innym powodem do przełożenia obchodów na późniejszy termin była budowa dodatkowego boksu garażowego. Powołany na tę okoliczność Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia OSP w Korczynie ustalił datę uroczystości na maj 1985 roku.

Pomieszczenia te zostały wybudowane własnym sumptem przez samych strażaków i mieszkańców Korczyny. Nastąpiła również zmiana na stanowisku naczelnika jednostki, w maju 1984 roku druha Jana Goneta zastąpił druh Władysław Korona. Druh Jan Gonet miał olbrzymi wkład w rozwój korczyńskiej straży pożarnej. Do OSP w Korczynie wstąpił 17 marca 1931 roku, w czasie swej ponad 50-letniej służby blisko 40 lat pełnił funkcję naczelnika, sprawował również funkcję komendanta gminnego. Zmarł 8 stycznia 1987 roku. W tym miejscu należy wspomnieć również jego następcę, kolejną ikonę korczyńskiego pożarnictwa, druha Władysława Koronę, który do OSP w Korczynie wstąpił 5 maja 1959 roku, a naczelnikiem został w maju 1984 roku, natomiast wcześniej przez wiele lat był zastępcą naczelnika Goneta. Szczęśliwie przeprowadził korczyńską jednostkę przez okres transformacji w Polsce, wprowadził w drugie stulecie działalności. Był naczelnikiem do roku 2011, obecnie nosi tytuł honorowego naczelnika i piastuje funkcję wiceprezesa.

Jubileusz 100-lecia odbył się na korczyńskim rynku. Miał wyjątkowy przebieg za sprawą odpowiedniego przygotowania, bogatej oprawy, jak i wspaniałych gości. Podczas uroczystego apelu, zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami korporacyjnymi.

Następne lata to trudny czas przeobrażeń polityczno-gospodarczych w naszym kraju, nie pozostał on bez wpływu na działalność ochotniczych straży pożarnych, w tym naszej. Było coraz trudniej o pozyskanie nowego sprzętu i wyposażenia jednostki, jednak korczyńscy strażacy, zahartowani w zmaganiach z żywiołami, potrafią również radzić sobie z trudnościami życia codziennego.

Warte odnotowania w historii naszej jednostki jest wydarzenie z grudnia 1992 roku, kiedy to pomieszczenie w remizie, do tej pory wykorzystywane przez Gminną Bibliotekę Publiczną, zostało nam zwrócone. Po wykonaniu niezbędnego remontu, powstał w nim pokój zebrań Zarządu oraz Izba Tradycji, w której przechowywane są najcenniejsze pamiątki będące w naszym posiadaniu.

Docenieniem naszego zaangażowania w realizacje zadań statutowych, jak również odpowiedniego wyposażenia jednostki i wyszkolenia strażaków, było włączenie w dniu 14 kwietnia 1995 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Początek roku 1996 to smutna wiadomość dla naszej jednostki. 19 styczna na wieczną służbę odszedł długoletni członek, przez kilka kadencji zastępca naczelnika i wieloletni prezes OSP Korczyna (funkcję tę pełnił do śmierci), druh Józef Zając. Na jego miejsce został powołany druh Antoni Świątek, który sprawował funkcję przez dwa lata. Zmarł 9 stycznia 1998 roku. Kolejnym prezesem Zarządu OSP w Korczynie został druh Zbigniew Jakubik, pełniący ten urząd już ponad dwadzieścia lat.

W roku 1999, po reorganizacji struktur Państwowej Straży Pożarnej, w Krośnie powstała Komenda Miejska PSP, na czele której stanął nasz rodak ─ mł. bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga.

To dzięki jego przychylności na stan naszej jednostki został przekazany samochód operacyjny marki Polonez, który, po wykonanym przez samych strażaków remoncie silnika, służył członkom naszej jednostki przez kilka lat, aż do momentu zezłomowania.

Również od 1999 roku, z inicjatywy i pomysłu członków naszej OSP, odbywa się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Korczynie. Turniej odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, rotacyjnie w poszczególnych miejscowościach gminy Korczyna. Przez te lata druhowie reprezentujący naszą jednostkę zdobyli wiele pucharów.

Nadszedł rok 2003, a więc rok jubileuszu 120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie. Zarząd zdecydował o uczczeniu tego doniosłego jubileuszu i ustalił datę uroczystości na dzień 17 sierpnia 2003 roku. W celu sprawnej organizacji oraz fundacji nowego sztandaru dla miejscowej OSP, został powołany Społeczny Komitet Obchodów 120-lecia OSP w Korczynie.

Cała uroczystość jubileuszowa podzielona była na trzy części. Część pierwsza to Msza Św. koncelebrowana przez ks. Kapelana Edwarda Sznaja w korczyńskim kościele. Następnie odbył się przemarsz członków uroczystości na boisko obok Zespołu Szkół w Korczynie, gdzie został poświęcony i przekazany jednostce nowy sztandar, ufundowany przez mieszkańców Korczyny, a wykonany przez siostrę Gabrielę (Helena Sporniak) ze zgromadzenia Sióstr Michalitek z Miejsca Piastowego. Wyróżniający się druhowie zostali odznaczeni Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, oraz odznakami Wzorowy Strażak. Medale honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Władysław Korona i Stanisław Grochmal. Część trzecia miała miejsce w sali domu strażaka, gdzie zaproszeni goście oraz strażacy byli ugoszczeni przez członkinie korczyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich. Dla mieszkańców Korczyny, w podzięce za ufundowanie sztandaru, zostało przygotowanych wiele atrakcji, między innymi: darmowa strażacka grochówka, występy zespołów muzycznych i folklorystycznych, pokazy specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz pokaz akcji ratownictwa drogowego, a na zakończenie festyn pod gwiazdami. Z okazji jubileuszu Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Od 2002 roku funkcję wójta gminy Korczyna sprawuje pan Jan Zych, to właśnie jego pomoc w organizacji uroczystości jubileuszowych i bardzo pozytywny stosunek do Ochotniczych Straży Pożarnych skłoniły Zarząd OSP w Korczynie do rozmów na temat pozyskania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki przychylności Rady Gminy Korczyna i osobistemu zaangażowaniu Pana Wójta, zapadła decyzja o zakupie podwozia STAR-a 244, a następnie o rozpisaniu przetargu na jego zabudowę. Zostało ono zakupione w jednostce wojskowej w Kłodzku, z własnych środków finansowych nabyliśmy do niego wspomaganie kierownicy, które zostało zamontowane we własnym zakresie. Przetarg na karosaż wygrało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” z Korwinowa koło Częstochowy. Firma z powierzonego zadania wywiązała się sumiennie, samochód spełniał oczekiwania i 12 stycznia 2004 roku znalazł się w naszej jednostce.

24 maja 2009 roku uchwałą Zarządu OSP w Korczynie, została powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna. Na dzień dzisiejszy liczy 35 członków w wieku 18-60 lat, uprawnionych do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ratowników OSP, posiadających co najmniej wyszkolenie podstawowe, ważne ubezpieczenie i orzeczenie lekarskie, uprawniające do działań ratowniczych.

Innym ważnym wydarzeniem roku 2009, było pozyskanie nowego lekkiego samochodu pożarniczego typu kontener, marki GAZELLA, z napędem 4x4 GLBM 0.3/1. Wykonawcą zabudowy była firma MOTO-TRUCK z Kielc. Całkowity koszt zakupu wynosił ponad 156 tys. złotych. Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zastąpił w naszej jednostce ŻUKA, który został przekazany do jednej z bieszczadzkich OSP.

W 2012 roku Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim PSP w Rzeszowie został st. bryg. Bogdan Kuliga, to dzięki jego staraniom i przychylności Wójta Gminy Korczyna, pana Jana Zycha, pozyskaliśmy nieodpłatnie samochód marki MAN 18-232. Samochód dotychczas był używany przez zakładową jednostkę ratownictwa chemicznego przy zakładach chemicznych Organika w Nowej Sarzynie. Pojazd przystosowany do ratownictwa chemicznego wymagał remontu, polegającego na przebudowie go na samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód był w bardzo dobrym stanie technicznym, z niskim przebiegiem ─ 29 tys. km., posiada on napęd na dwie osie, co nie jest bez znaczenia w naszym górzystym terenie. Oficjalne przekazanie miało miejsce 12 maja 2013 roku, w czasie gminnych obchodów Dnia Strażaka. Osobiście dokonał go Podkarpacki Komendant Wojewódzki w Rzeszowie, st. bryg. Bogdan Kuliga. Zmiany przeznaczenia tego samochodu z chemicznego na ratowniczo-gaśniczy podjęła się firma Dragon Fire z Dąbrowy Górniczej. Po kilku miesiącach pracy, początkiem 2014 roku, MAN powrócił z remontu i, jako ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA, zasilił podział bojowy. Uroczyste poświęcenie odbyło się 18 maja 2014 roku. Poświęcenia dokonał ks. Kapelan Edward  Sznaj, a akt przekazania wręczył wójt Gminy Korczyna Jan Zych. Uroczystość ta była również okazją do wyróżnienia i odznaczenia zasłużonych druhów. 

Od tego momentu samochód MAN wyjeżdżał 43 razy, między innymi do pożarów, likwidacji miejscowych zagrożeń, na ćwiczenia oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe różnego rodzaju imprez i uroczystości.

W 2014 roku, dzięki pomocy Urzędu Gminy i zaangażowaniu samych strażaków, został przeprowadzony remont pomieszczeń garażowych. Pomalowano ściany oraz posadzki, wymieniono lampy oświetleniowe i piecyk gazowy, a przede wszystkim zamontowano szafki na ubrania bojowe, zakupione ze środków własnych OSP, co poprawiło estetykę, funkcjonalność i wizerunek tych pomieszczeń.

W roku 2015 wygospodarowano część wieży, przylegającej do garażu i urządzono w niej łazienkę z pomieszczeniem WC. Całość prac została sfinansowana przez Urząd Gminy. 23 stycznia 2016 roku, w czasie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, nastąpiły wybory nowych władz naszej OSP. Istotną zmianą była rotacja na stanowisku naczelnika. Druha Krzysztofa Koronę, pełniącego tę funkcje od 2011 roku, zastąpił druh Ryszard Menet. 

Aktualny Zarząd :

Prezes - Zbigniew Jakubik

W-ce prezes, naczelnik – Ryszard Menet

W-ce prezes, honorowy naczelnik – Władysław Korona

W-ce prezes - Krzysztof Burek

Skarbnik – Mieczysław Białas

Sekretarz, z-ca naczelnika Daniel Jórasz

Gospodarz – Jan Jabłoński

Członek – Krzysztof Korona

Członek – Zbigniew Gonet

Osobny fragment należy poświęcić zawodom sportowo-pożarniczym. Nie wiadomo kiedy drużyna OSP Korczyna po raz pierwszy wzięła udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Najstarszym dokumentującym ten fakt poświadczeniem jest opis zdjęcia z roku 1953. Pierwsze powojenne Krajowe Zawody Pożarnicze odbyły się w 1964 roku w Zabrzu. W tym samym roku, jak wskazują dokumenty, drużyna OSP w Korczynie po raz pierwszy odniosła sukces w Rejonowych Zawodach Pożarniczych, które odbyły się w dniu 14 czerwca w Czarnorzekach, zajmując w nich III miejsce. Korczyńscy strażacy niemal każdego roku biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w tym w latach 1993─2006 kilkukrotnie na Słowacji, w Vyšným Orlíku i Kľušovie. Początki współpracy naszej jednostki ze strażakami na Słowacji sięgają roku 1988 i trwały przez kilkanaście lat.

Pierwsza wzmianka o udziale MDP OSP Korczyna w zawodach pożarniczych pochodzi z roku 1967. Strażacy zajęli wtedy III miejsce w powiatowych zawodach w Spornem. Od II Krajowych Zawodów, które odbyły się w 1968 roku, zaczęła obowiązywać nazwa „Zawody sportowo-pożarnicze”. W tamtym okresie rozpoczęły się sukcesy naszych strażaków ─ OSP Korczyna wiodła prym w rywalizacji sportowej na terenie gminy, zajmując również czołowe lokaty na terenie powiatu, głównie w grupie III seniorów, później, po zmianie regulaminu i nazewnictwa, w grupie A seniorów, gdzie rywalizacja zawsze jest najbardziej zacięta.

Należy wspomnieć szczególnie o tych zawodach, które rozgrywały się na szczeblu wyższym niż gminne, poniższa tabela przedstawia wyniki strażaków OSP Korczyna.

Zawdy rejonowe

rok 1968

I miejsce

rok 1989

III miejsce

rok 1993

I miejsce

Zawody powiatowe

rok 2001

III miejsce

rok 2004

I miejsce

rok 2006

IV miejsce

rok 2008

I miejsce

rok 2011

III miejsce

 

 

Wykaz wyjazdów alarmowych w latach 1990-2017

 

1990                                 9

1992                                 9

1993                                 8

1994                                 10

1995                                 10

1996                                 12

1997                                 9

1998                                 9

1999                                 12

2000                                 15

2001                                 9

2002                                 13

2003                                 25

2004                                 9

2005                                 11

2006                                 6

2007                                 8

2008                                 13

2009                                 15

2010                                 30

2011                                 8

2012                                 16

2013                                 3

2014                                 10

2015                                 42

2016                                 35

2017                                 39

 

Jak wynika z powyższej tabeli, liczba wyjazdów alarmowych wzrasta, głównie za sprawą kierowania OSP do likwidacji miejscowych zagrożeń. Świadczy to również o mobilności naszej jednostki i zaufaniu, jakim darzą nas funkcjonariusze KM PSP w Krośnie. Od wielu lat zastępy naszej Jednostki Operacyjno-Technicznej zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe, odbywające się na terenie naszej miejscowości, wymienić należy głównie takie jak: Rajd Rzeszowski, Samochodowy Wyścig Górski „Prządki”, Zlot Samochodów Terenowych 4x4, wyścigi kolarskie, Jarmark Korczyński, Dożynki Gminne czy mecze piłkarskie podwyższonego ryzyka. Jednak przede wszystkim strażacy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak i angażują się w uroczystości kościelne i parafialne.

Od wozu konnego do MAN-a. Wykaz samochodów posiadanych przez OSP w Korczynie.

 

1938

WENDERER

Po wojnie

GAZ 44, BEDFORD

1951

MERCEDES BENZ

1964

STAR 25 GBM

1965

DODGE 3/4 GMZ-8

1977

ŻUK GLM

1981

JELCZO- STAR GBA 2.5/16

1999

POLONEZ

2001

UAZ

2004

STAR 244 GBA 2.5/16

2009

GAZELLA GLBM 0.3/1

2014

MAN GCBA  3/32

 

Wykaz członków zwyczajnych OSP w Korczynie na dzień 1 stycznia 2018 roku:

 1. Białas Mieczysław
 2. Bogacz Agnieszka
 3. Burek Alicja
 4. Burek Krzysztof
 5. Burek Piotr
 6. Cieplik Andrzej
 7. Gazda Bogusław
 8. Gonet Gabriel
 9. Gonet Daniel
 10. Gonet Zbigniew
 11. Grochmal Jan
 12. Grochmal Rafał
 13. Jabłoński Artur
 14. Jabłoński Jan
 15. Jabłoński Mateusz
 16. Jakubik Maciej
 17. Jakubik Zbigniew
 18. Jórasz Daniel
 19. Jórasz Dawid
 20. Korona Kamil
 21. Korona Krzysztof
 22. Korona Witold
 23. Kuliga Arkadiusz
 24. Maślak Małgorzata
 25. Menet Leszek
 26. Menet Ryszard
 27. Mięsowicz Damian
 28. Mięsowicz Wacław
 29. Niżnik Zdzisław
 30. Paradysz Jerzy
 31. Paradysz Łukasz
 32. Pelczar Damian
 33. Pelczar Rafał
 34. Prajsner Stanisław
 35. Rymarz Damian
 36. Rzeszutek Grzegorz
 37. Urbanek Przemysław
 38. Winiarski Ryszard
 39. Winiarski Dawid
 40. Wojnar Grzegorz
 41. Zajdel Janusz
 42. Ząbik Robert

 

 

 

Członkowie Honorowi:

 1. Abratowski Władysław
 2. Baszak Edward
 3. Korona Władysław
 4. Półchłopek Zbigniew
 5. Szmyd Antoni

 

Członkowie wspierający:

 1. Gonet Józef
 2. Gonet Witold

 

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej:

 1. Balawajder Patryk
 2. Białas Karolina
 3. Długosz Maciej
 4. Gazda Gabriel
 5. Gazda Radosław
 6. Korona Jakub
 7. Korona Patryk
 8. Kozioł Jakub
 9. Modliszewska Patrycja
 10. Prajzner Kacper
 11. Prajzner Michał
 12. Rzeszutek Adrian
 13. Wilusz Jakub
 14. Wojnar Wojciech
 15. Wulw Michał
 16. Zych Sebastian

 

 

Podziel się: