AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Frada-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Rada Gminy

Paradysz Adam Przewodniczący Rady
Prajsnar Zbigniew Wiceprzewodniczący Rady
Hawrot Grzegorz Radny
Pelczar Władysław Radny
Pitera Jerzy Radny
Półchłopek Grzegorz Radny
Samborski Grzegorz Radny
Szmyd Krystyna Radna
Szmyd Robert Radny
Szczygieł Piotr Radny
Śliwiński Stanisław Radny
Uliasz Alicja Radna
Wawrzkowicz Jan Radny
Więch Walerian Radny
Zaremba Andrzej Radny


Do właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy;
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o jego kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy - na wniosek wójta;
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uchwalanie programów gospodarczych; - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Podziel się: