AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fkomisje-rady-gminy&chs=350x350&chld=L|4

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna


Zadania:

 • pełni funkcję kontrolną w stosunku do Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych,
 • dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalności gospodarczej, finansowej i organozacyjno-administracyjnej kontrolowanych jednostek,
 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
 • udziela opinii w zakresie powierzenia radnemu przez organ gminy wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
 
Prajsnar Zbigniew przewodniczący
Szmyd Krystyna członek
Szmyd Robert członek
d
d
d
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
Szmyd Robert przewodniczący
Pelczar Władysław członek
Pitera Jerzy członek
Półchłopek Grzegorz członek

 

 


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedmiotem działania są zadania gminy dotyczące:

 • rolnictwa,
 • gospodarki gruntami,
 • gospodarki wodnej,
 • leśnictwa,
 • ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.

 

Skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Samborski Grzegorz przewodniczący
Hawrot Grzegorz członek
Pelczar Władysław członek
Pitera Jerzy członek
Szmyd Krystyna członek
Zaremba Andrzej członek

 

 


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Działa w szczególności, w zakresie:

 • planowania przestrzennego,
 • budownictwa,
 • gospodarki lokalami,
 • dróg, komunikacji, łączności i zaopatrzenia,
 • inwestycji i remontów,
 • rozwijania działalności gospodarczej,
 • budżetu, podatków i opłat.
Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
 
Paradysz Adam przewodniczący
Hawrot Grzegorz członek
Półchłopek Grzegorz członek
Szczygieł Piotr członek
Uliasz Alicja członek
Wawrzkowicz Jan członek
Więch Walerian członek
Zaremba Andrzej członek

 

 

 


Komisja Spraw Obywatelskich

Przedmiot działania:

 • funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych, zadania gminy w zakresie: kultury, sztuki, kultury fizycznej i młodzieży,
 • zdrowia,
 • funkcjonowania urządzeń socjalnych,
 • opieki społecznej,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • patologii społecznych,
 • bezpieczeństwa publicznego.
Skład osobowy Komisji Spraw Obywatelskich
 
Więch Walerian przewodniczący
Paradysz Adam członek
Prajsnar Zbigniew członek
Samborski Grzegorz członek
Śliwiński Stanisław członek
Uliasz Alicja członek
Wawrzkowicz Jan członek
Podziel się: