AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fprzejrzysta-polska-pytania-i-odpowiedzi&chs=350x350&chld=L|4

Przejrzysta Polska - pytania i odpowiedzi

Czy istnieje jakaś zalecana kolejność sprawozdawania zadań w ramach poszczególnych zasad?
Nie, harmonogram zaliczania dotyczy JEDYNIE zadań obligatoryjnych. Jednostki uczestniczące w akcji decydują o tym jakie zadania obligatoryjne będą sprawozdawane w pierwszej kolejności (do 1 września). Radzimy najpierw zaplanować sprawozdania tych zadań, które macie już Państwo przynajmniej częściowo wdrożone. Harmonogram wdrażania zadań fakultatywnych zależy od decyzji jednostki samorządu terytorialnego. Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszego sprawozdawania zadań. Da to Państwu czas na ewentualne korekty gdyby okazało się, że zadanie nie spełnia wymaganych standardów.

Czy można sprawozdać zadanie obligatoryjne zrobione już wcześniej, czy istnieje wówczas obowiązek wykonania w zamian za to jakiegoś zadania fakultatywnego (w ramach danej zasady)?
Jeżeli wdrożone rozwiązanie spełnia WSZYSTKIE standardy zadania może zostać sprawozdane w ramach akcji. W takim przypadku nie ma obowiązku realizacji zadania fakultatywnego (w ramach zasady). Zawsze jednak zachęcamy do podejmowania realizacji zadań fakultatywnych.

Czy jednostka samorządu terytorialnego będzie miała możliwość wprowadzenia w ciągu roku dodatkowych zadań?
Jednostka po zadeklarowaniu do 28 lutego zadań fakultatywnych będzie miała możliwość wprowadzenia jednej zmiany. Zmiana ta może polegać na wprowadzeniu jednego dodatkowego zadania LUB wycofaniu się z realizacji jednego zadania.

Czy akcja będzie kontynuowana po grudniu 2005 roku?
Akcja trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2005. Obecnie nie przewidujemy przedłużenia akcji.

Jakie będą konsekwencje nie zrealizowania jakiegoś zadania obligatoryjnego?
W przypadku nie zrealizowania zadania obligatoryjnego jednostka nie otrzyma certyfikatu uczestnictwa w akcji społecznej Przejrzysta Polska.

Samorząd dla odróżnienia zarządzeń organu wykonawczego od zarządzeń kierownika jednostki organizacyjnej w regulaminie urzędu wprowadził możliwość wydawania przez kierownika urzędu pism okólnych, które mają charakter zarządzeń, ale inną nazwę. Czy opisany sposób może być sprawozdany i spełni warunek wprowadzenia np. procedury zarządzeniem kierownika jednostki?
Tak, należy jedynie w komentarzu powołać się na stosowny zapis w regulaminie i wpisać wyjaśnienia .

Czy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają loginy i hasła dla monitorujący organizacji pozarządowych, czy może będą to te same loginy, które maja jednostki?
Zadaniem jednostki samorządu terytorialnego będzie tylko poinformowanie o adresie WWW.przejrzystapolska.pl/monitoring , pod którym organizacje pozarządowe po wypełnieniu odpowiedniego formularza otrzymają login i hasło. Informacja o tym adresie zostanie również pod koniec maja umieszczona na stronie akcji i w Gazecie Wyborczej. Jednostki nie będą zaangażowane w obsługę organizacyjna monitoringu społecznego.

Kiedy organizacje pozarządowe będą mogły wchodzić na stronę i otrzymywać loginy i hasła?
Strona zostanie uruchomiona na przełomie kwietnia i maja 2005.

Czy samorządy mogą rozszerzyć obowiązek wykonywania niektórych zadań na jednostki organizacyjne inne niż urząd?
Tak, zależy to tylko od jednostki samorządu terytorialnego.

Czy jest możliwość zmiany zadań fakultatywnych?
W ramach dopuszczalnej jednej zmiany można wycofać się z wykonywania zadania. Natomiast do końca czerwca można dodać lub zrezygnować z trzech zadań (rezygnacja z realizacji nie równa się konieczności wyboru na to miejsce nowych zadań).

Kto powinien prowadzić działania "kontrolne i oceniające" pojawiające się w wielu zadaniach?
Działania kontrolne i oceniające swoją działalność powinien pełnić urząd. Urząd wdraża procedury, na bieżąco monitoruje i ocenia ich funkcjonowanie, a wnioski z przeprowadzonej oceny uwzględnia w działaniach korygujących

Podziel się: