AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fprzejrzysta-polska-informacje-ogolne&chs=350x350&chld=L|4

Przejrzysta Polska - informacje ogólne

Ogólne informacje o akcji:


Na mocy zarządzenia wójta gminy Korczyna - gmina przystąpiła do udziału w akcji społecznej "Przejrzysta Polska", której organizatorem jest Gazeta Wyborcza przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.
Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawa jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
W ramach programu podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, w myśl sześciu zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.
Uczestnictwo w akcji polega na zrealizowaniu do końca 2005r sześciu zadań obowiązkowych i wybranych zadań fakultatywnych. Powołane zostały zespoły zadaniowe do wykonania poszczególnych zadań. Będziemy Państwa informować sukcesywnie o wykonanych zadaniach oraz możliwościach prowadzenia monitoringu społecznego.

Więcej szczegółów na temat akcji - Przejrzysta Polska znajduje się na stornie internetowej http://www.przejrzystapolska.pl

 

Co jest celem akcji:

Celem akcji jest wdrożenie w samorządzie 6 zasad dobrego rządzenia:- zasada przejrzystości

  • zasada braku tolerancji dla korupcji
  • zasada partycypacji społecznej
  • zasada przewidywalności
  • zasada fachowości
  • zasada rozliczalności

 


ZARZĄDZENIE  Nr 212/05WÓJTA  GMINY  KORCZYNA
z  dnia  14 stycznia  2005r

w sprawie przystąpienia do masowej Akcji „Przejrzysta Polska”.

Na podstawie art. 33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568:  z 2004r  Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do masowej Akcji „Przejrzysta Polska”.

§ 2

Za realizację zadań objętych programem o którym mowa w § 1 odpowiedzialne są zespoły zadaniowe, utworzone odrębnie.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy do współuczestnictwa w realizacji zadań objętych programem.

§ 4

Na koordynatora Akcji wyznaczam Panią Elżbietę Rak – Sekretarza Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Podziel się: