AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fstrona%2Fprzejrzysta-polska-zarzadzenia-i-regulaminy&chs=350x350&chld=L|4

Przejrzysta Polska - zarządzenia i regulaminy

ZARZĄDZENIE Nr 212/05 w spr. przystąpienia do Akcji
ZARZĄDZENIE Nr 227/05 w spr. realizacji zasady przejrzystości
ZARZĄDZENIE Nr 234/05 w spr. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji
ZARZĄDZENIE Nr 235/05 w spr. realizacji zasady partycypacji społecznej
ZARZĄDZENIE Nr 236/05 w spr. realizacji zasady przewidywalności
ZARZĄDZENIE Nr 241/05 w spr. realizacji zasady rozliczalności
ZARZĄDZENIE Nr 257/05 w spr. wprowadzenia regulaminu korzystania z usług świetlicy socjoterapeutycznej w Komborni
ZARZĄDZENIE Nr 258/05 w spr. wprowadzenia regulaminu korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Korczynie
ZARZĄDZENIE Nr 266/05 w spr. zatwierdzenia Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego
ZARZĄDZENIE Nr 267/05 w spr. zatwierdzenia kart usług w Urzędzie Gminy w Korczynie
ZARZĄDZENIE Nr 276/05 w spr. utworzenia i aktualizacji katalogu firm prowadzących działalność na terenie Gminy Korczyna
ZARZĄDZENIE Nr 278/05 w spr. zatwierdzenia procedury aktualizacyjnej kart usług w Urzędzie gminy w Korczynie
ZARZĄDZENIE Nr 292/05 w spr. utworzenia i aktualizacji mapy aktywności na terenie Gminy Korczyna
ZARZĄDZENIE Nr 295/05 w spr. procedury szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym
ZARZĄDZENIE Nr 326/05 w spr. w sprawie procedury opracowania i rozpropagowania informatora budżetowego
ZARZĄDZENIE Nr 333/05 w spr. w sprawie wprowadzenia materiału przybliżającego Plan Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2004 – 2013

Regulamin korzystania z usług świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu dostępu do Internetu/ strony samorządowej gminy w Komborni
Regulamin korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Korczynie w zakresie dostępu do Internetu/ strony samorządowej gminy, oraz w zakresie poszukiwania pracy
Uchwała Nr XXIX/207/05 w sprawie karty współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008
Uchwała Nr XXXI/215/05 o zmianie uchwały w sprawie kart współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2006

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 212/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 14 stycznia 2005r

w sprawie przystąpienia do masowej Akcji „Przejrzysta Polska”.

Na podstawie art. 33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do masowej Akcji „Przejrzysta Polska”.

§ 2

Za realizację zadań objętych programem o którym mowa w § 1 odpowiedzialne są zespoły zadaniowe, utworzone odrębnie.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy do współuczestnictwa w realizacji zadań objętych programem.

§ 4

Na koordynatora Akcji wyznaczam Panią Elżbietę Rak – Sekretarza Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 255/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 16 maja 2005r

w sprawie zatwierdzenia wzoru karty usług w Urzędzie Gminy i niektórych jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wzór karty usług opracowany przez zespół zadaniowy do spraw opracowania opisu usług, świadczonych w urzędzie, wyznaczony zarządzeniem Nr 227/05 Wójta Gminy z dnia 22 marca 2005r, w ramach realizacji zasady przejrzystości.
Wzór karty usług stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2

Realizację zarządzenia powierzam zespołowi zadaniowemu, określonemu w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 227/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 22 marca 2005r

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie realizacji zasady: przejrzystości.

Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły odpowiedzialne za realizację zadań w ramach Akcji „Przejrzysta Polska” - w zakresie zasady przejrzystości. Ustala się czynności do wykonania i terminy realizacji zadań, określonych w ust.1.

§ 2

Zadanie obligatoryjne „1.1. Opracowanie opisu usług, świadczonych w samorządzie”:

Celem zadania jest podniesienie jakości informacji dla interesanta oraz poprawa wizerunku Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
Realizatorem zadania jest zespół w składzie:
1/ Elżbieta Rak

2/ Katarzyna Raś

3/ Aneta Żebracka

Zespół odpowiedzialny jest za:
1/ przygotowanie co najmniej 50 kart usług świadczonych przez Gminę, według ustalonego wcześniej wzoru.

2/ poinformowanie mieszkańców o opracowaniu kart i zasadach ich udostępniania,

3/ umieszczenie kart na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w punkcie informacji dla interesanta,

4/ uzyskanie opinii klientów Urzędu na temat jakości usługi udzielania informacji,

5/ opracowanie procedury aktualizacji kart.

Za przygotowanie projektów opisu usług zgodnie z ustalonym wzorem odpowiadają wszyscy pracownicy Urzędu Gminy, zgodnie z realizowanym zakresem czynności.

Za przygotowanie kart usług w zakresie opieki społecznej i świadczeń rodzinnych ustala się odpowiedzialną panią Elżbietę Sanecką-Płoszaj kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Za przygotowanie kart usług w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów ustala się
odpowiedzialnym pana Adolfa Kasprzyka – kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

Ustala się termin wykonania zadania: 31 października 2005r.

Zadanie będzie oceniane i kontrolowane na podstawie rzetelności opracowanych kart oraz ocen mieszkańców w zakresie udzielania informacji.

§ 3

1. Zadanie fakultatywne: 1.5. Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu”: Celem zadania jest: „Bezpłatny dostęp do internetu, w tym informacji dla mieszkańców gminy.

2. Realizatorem zadania jest zespół w składzie:

1/ Elżbieta Rak

2/ Agnieszka Rzeszutek

3/ Aneta Żebracka


3. Zespół odpowiedzialny jest za:

1) ustalenie zakresu działania punktów dostępu do internetu,

2) przygotowanie projektów regulaminu,

3) oznakowanie punktów,

4) poinformowanie mieszkańców o zasadach dostępu do internetu,

5) umieszczenie danych o punktach dostępu do internetu, o godzinach otwarcia – na stronie internetowej Gminy,

6) przeprowadzenie okresowych ocen działalności punktu na podstawie opinii mieszkańców.

4. Ustala się termin realizacji zadania: 31 sierpnia 2005r.

5. Monitorowanie nastąpi po 3 miesiącach od wykonania zadania.

6. Ocena zadania: na podstawie wykonania poszczególnych etapów zadań i opinii mieszkańców – klientów punktów.

§ 4

Zadanie fakultatywne: „1. 8. Opracowanie gminnego katalogu firm”.

Celem zadania jest wyeliminowanie praktyki polecania przez pracowników urzędu w postępowaniach administracyjnych, firm należących do znajomych lub krewnych pracowników oraz realizacja uczciwej i wolnej konkurencji.

Realizatorem zadania jest zespół w składzie:

1/ Bogusława Gargasz
2/ Irena Wilk

Zespół odpowiedzialny jest za:
1) określenie, jakie usługi będą ujęte w katalogu i ustalenie zakresu informacji o firmach,

2) poinformowanie mieszkańców i firm o tworzeniu katalogu firm, celu tego działania i możliwościach stworzenia swojego udziału,

3) przygotowanie bazy danych firm świadczących usługi ujęte w wykazie,

4) przygotowanie procedury aktualizacji danych,

5) utworzenie katalogu firm oraz umieszczenie jego treści na stronie internetowej urzędu,

6) udostępnienie katalogu pracownikom i zobowiązanie ich do udostępniania klientom,

7) przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców i klientów urzędu,

8) przeprowadzenie oceny okresowej w zakresie jakości świadczonej usługi i zadowolenia mieszkańców.

Ustala się termin realizacji zadania: 31 października 2005r.

Ocena zadania na podstawie opinii mieszkańców.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 234/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 30 marca 2005r

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie realizacji zasady: braku tolerancji dla korupcji.

Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły odpowiedzialne za realizację zadań w ramach Akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie zasady braku tolerancji dla korupcji.

Ustala się czynności do wykonania i terminy realizacji poszczególnych zadań, określonych w ust. 1.

§ 2

Zadanie obligatoryjne: „2.1.Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników”:

Celem zadania jest poprawa zaufania klientów do urzędu.|
Za realizację zadań odpowiedzialny jest zespół w składzie:
Elżbieta Rak

Katarzyna Raś.

Zespół odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) podjęcie działań organizacyjnych mających na celu wypracowanie przez pracowników kodeksu etycznego pracowników urzędu.

2) wypracowanie projektu przez pracowników,

3) dostarczenie projektu pracownikom oraz przyjmowanie i analizowanie uwag i propozycji do projektu,

4) wydrukowanie ostatecznej wersji kodeksu i dostarczenie pracownikom,

5) poinformowanie mieszkańców.

Ustala się termin realizacji zadania: 31 sierpnia 2005r.

§ 3

Zadanie fakultatywne: „2.5. Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie etyki w życiu publicznym”.

Celem zadania jest poprawa zaufania klientów do urzędu.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest zespół w składzie:
Elżbieta Rak

Katarzyna Raś

Renata Pudło.

3. Zespół odpowiedzialny jest w szczególności za:
a) opracowanie procedury szkoleń dla pracowników,

b) zorganizowanie szkoleń raz w roku – zabezpieczenie wykładowcy.

c) powiadomienie pracowników o szkoleniu.

Ustala się termin realizacji zadania: 30 listopada 2005r.

§ 4

Realizację zarządzenia powierzam zespołom zadaniowym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 235/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 30 marca 2005r


w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska”  w zakresie realizacji zasady: partycypacji społecznej.

Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespoły odpowiedzialne za realizację zadań w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”, w zakresie realizacji zasady partycypacji społecznej.

Ustala się czynności do wykonania oraz termin realizacji zadań, określonych w ust. 1.

§ 2

Zadania do wykonania:
1) zadanie obligatoryjne „3.1. Opracowanie i wdrożenie planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie przez Radę Gminy w formie uchwały”.

2) zadanie fakultatywne „3.2.Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności”.

Za realizację zadania wymienionego w ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny jest zespół w składzie:
1) Janusz Pojnar

2) Bogusława Gargasz

3) Elżbieta Sanecka-Płoszaj

Za realizację zadania wymienionego w ust.1 pkt 2 odpowiedzialny jest zespół w składzie;
1) Bogusława Gargasz

2) Teresa Gazda.

Zespoły odpowiedzialne są za wykonanie następujących czynności:
1) w zakresie zadania 3.1:

a) podjęcie działań organizacyjnych, niezbędnych do wykonania zadania,

b) zorganizowanie spotkania informacyjnego,

c) wypracowanie zakresu i propozycji form współpracy,

d) powołanie zespołu konsultacyjnego,

e) konsultacje z organizacjami pozarządowymi, dotyczące założeń programu,

f) przygotowanie projektu wieloletniego programu współpracy,

g) ustalenie zasad koordynacji, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

h) informacja o przyjęciu programu przez Radę Gminy.

i) podanie uchwalonego programu do publicznej wiadomości.

2) w zakresie zadania 3.2.

a) ustalenie źródeł informacji o działających na terenie gminy organizacjach i wysłanie ankiet na temat. ich działalności.

b) opracowanie wykazu wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy,

c) opracowanie projektu zarządzenia wójta wprowadzającego procedurę aktualizacji mapy aktywności,

d) zamieszczenie wykazu organizacji /mapy aktywności/ na stronie internetowej urzędu oraz sporządzenie wydruków,

e) ustalenie sposobu informacji i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „mapie aktywności”.

3) Ustala się terminy realizacji poszczególnych zadań:

1) zadanie wyszczególnione w § 2 ust. 1 pkt 1 do 31 października 2005r,

2) zadanie wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 2 do 31 sierpnia 2005r

§ 3

Realizację zarządzenia powierzam zespołom zadaniowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 236/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 30 marca 2005r

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie zasady: przewidywalności

Na podstawie art. 33, ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół odpowiedzialny za realizację zadania obligatoryjnego w ramach zasady przewidywalności: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy, w składzie:

Janusz Pojnar
Elżbieta Rak
Teresa Gazda


§ 2

Ustala się następujące czynności do wykonania:
1) opracowanie krótkiego materiału przybliżającego Plan rozwoju lokalnego gminy,

2) skuteczne poinformowanie mieszkańców o treści materiału wymienionego w ustępie 1.

Ustala się termin realizacji zadania: 30 listopada 2005r.


§ 3

Realizację zarządzenia powierza się zespołowi zadaniowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 241/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 04 kwietnia 2005r

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie zasady: rozliczalności

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół odpowiedzialny za realizację zadania obligatoryjnego w ramach zasady rozliczalności: „Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę /coroczny informator budżetowy dla mieszkańców/ pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”, w składzie:


1. Jan Jagieło
2. Halina Naczas
3. Leokadia Kozubek

§ 2

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom informacji o tym, jak zaprojektowano budżet oraz rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku.

Zadania do wykonania:
1) opracowanie co roku książeczki zawierającej dane z ostatnich trzech lat na temat tworzenia budżetu, dochodów i wydatków budżetu, w formie czytelnej, napisanej językiem niespecjalistycznym,

2) przyjęcie co roku książeczki w formie zarządzenia.

3) przygotowanie książeczek i rozpropagowanie,

4) przygotowanie procedury tworzenia powyższej broszury.

Ustala się termin realizacji zadania: 30 listopada 2005r.


§ 3

Realizację zarządzenia powierzam zespołowi zadaniowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik do zarządzenia Nr 257/05 Wójta Gminy z dnia 31.05.2005r

R e g u l a m i n
korzystania z usług świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu dostępu do Internetu/ strony samorządowej gminy w Komborni.

§ 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów z usług świetlicy socjoterapeutycznej oraz punktu dostępu do Internetu w Komborni.

2. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego punktów.

§ 2

Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym.

§ 3

Każda osoba, która zamierza korzystać z Internetu winna posiadać i każdorazowo okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną, itp.).

§ 4

Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

§ 5

Nie pobiera się opłat za korzystanie z Internetu i z innych programów zainstalowanych na komputerach.

§ 6

W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, klient zajmujący stanowisko obowiązany jest do zwolnienia go najpóźniej po 30 minutach korzystania.

§ 7

Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u pracownika świetlicy.

§ 8

1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania pracownika o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej oraz z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).

§ 9

W przypadku uszkodzenia sprzętu (zalanie, rozbicie) przez klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.

§ 10

Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz poniesieniem przez klienta odpowiedzialności za powstałe szkody.

§ 11

Świetlica oraz punkt dostępu do Internetu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz inne naruszanie prawa, jakie dopuszcza się nabywca informacji.

§ 12

Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.

§ 13

Osoby użytkujące sprzęt mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących z zewnątrz lokalu, ani korzystać z przyniesionych przez użytkowników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

§ 14

Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

§ 15

Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez klienta na twardym dysku komputerów.

§ 16

Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.

§ 17

Z jednego stanowiska może standardowo korzystać tylko jedna osoba, chyba, że obsługa wyrazi zgodę na korzystanie z jednego stanowiska przez dwie osoby (podając jednocześnie dodatkowe krzesło).

§ 18

Klient jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska przydzielonego przez obsługę. Zmiana użytkowanego stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych lub organizacyjnych na prośbę klienta lub obsługi.

§ 19

Zabrania się wykorzystywania komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

§ 20

Obsługa może odmówić klientom możliwości skorzystania z usług kawiarenki /dostępu do stron samorządowych/, szczególnie osobom nietrzeźwym albo osobom, które naruszyły niniejszy regulamin.

§ 21

Zabrania się na terenie spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania słów uznanych powszechnie za obelżywe.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2005 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Załącznik do zarządzenia Nr 258/05 Wójta Gminy z dnia 31.05.2005r

Regulamin korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Korczynie w zakresie dostępu do Internetu/ strony samorządowej gminy, oraz w zakresie poszukiwania pracy.

§ 1

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów z usług Gminnego Centrum Informacji w Korczynie w zakresie dostępu mieszkańców do Internetu / strony samorządowej gminy oraz w zakresie poszukiwania pracy.

2. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego punktów.

§ 2

Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z pracownikiem Centrum.

§ 3

Każda osoba, która zamierza korzystać z Internetu winna posiadać i każdorazowo okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną, itp.).

§ 4

Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

§ 5

Nie pobiera się opłat za korzystanie z Internetu i z innych programów zainstalowanych na komputerach.

§ 6

W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, klient zajmujący stanowisko obowiązany jest go zwolnić najpóźniej po 30 minutach korzystania.

§ 7

Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u pracownika Centrum.

§ 8

1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania pracownika o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy sprzętu lub jego brakach.

2. Klient zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej oraz z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).

§ 9

W przypadku uszkodzenia sprzętu (zalanie, rozbicie) przez klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.

§ 10

Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz poniesieniem przez klienta odpowiedzialności za powstałe szkody.

§ 11

Gminne Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz inne naruszanie prawa, jakie dopuszcza się nabywca informacji.

§ 12

Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.

§ 13

Osoby użytkujące sprzęt mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących z zewnątrz lokalu, ani korzystać z przyniesionych przez użytkowników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

§ 14

Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

§ 15

Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez klienta na twardym dysku komputerów.

§ 16

Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.

§ 17

Z jednego stanowiska może standardowo korzystać tylko jedna osoba, chyba, że obsługa wyrazi zgodę na korzystanie z jednego stanowiska przez dwie osoby (podając jednocześnie dodatkowe krzesło).

§ 18

Klient jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska przydzielonego przez obsługę. Zmiana użytkowanego stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych lub organizacyjnych na prośbę klienta lub obsługi.

§ 19

Zabrania się wykorzystywania komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

§ 20

Obsługa może odmówić klientom możliwości skorzystania z usług Centrum /dostępu do stron samorządowych/, szczególnie osobom nietrzeźwym.

§ 21

Zabrania się na terenie lokalu spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania słów uznanych powszechnie za obelżywe.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2005 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 257/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 31 maja 2005r

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usług świetlicy socjoterapeutycznej w Komborni - punktu dostępu mieszkańców do Internetu /strony samorządowej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin korzystania z usług świetlicy socjoterapeutycznej – punktu dostępu do Internetu / strony samorządowej gminy – w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Regulamin podlega umieszczeniu w miejscu dostępnym w lokalu o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i pracownikowi świetlicy socjoterapeutycznej – punktu dostępu do Internetu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2005r.

załącznik: regulamin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 258/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 31 maja 2005r

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji w Korczynie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji

w Korczynie w zakresie dostępu mieszkańców do Internetu / strony samorządowej gminy oraz w zakresie poszukiwania pracy – w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Regulamin podlega umieszczeniu w miejscu dostępnym w lokalu o którym mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy i pracownikowi Gminnego Centrum Informacji w Korczynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2005r.

załącznik: regulamin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 266/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 24 czerwca 2005r


w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam: Kodeks Etyczny Pracownika Samorządowego” opracowany przez pracowników Urzędu Gminy w Korczynie - w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

2. Kodeks ma zastosowanie do pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy uczestniczyli w opracowywaniu kodeksu i złożyli podpis pod jego treścią lub przyjęli go do stosowania.

§ 2

Kodeks etyczny ma rangę dokumentu urzędowego.

§ 3

Treść Kodeksu podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 4

Realizację zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy i zespołowi

określonemu w zarządzeniu Nr 228/05 Wójta gminy z dnia 22 marca 2005r

w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta

Polska”, w zakresie realizacji zasady: braku tolerancji dla korupcji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 267/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 24 czerwca 2005r


w sprawie zatwierdzenia kart usług w Urzędzie Gminy w Korczynie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam karty usług w Urzędzie Gminy, opracowane przez zespół, wyznaczony zarządzeniem Nr 227/05 Wójta Gminy z dnia 22 marca 2005r w sprawie powołania zespołów do wykonania zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” w zakresie realizacji zasady przejrzystości – w brzmieniu jak załączniki nr 1 – 61 do zarządzenia.

§ 2

Karty usług podlegają udostępnieniu mieszkańcom w punkcie informacji dla interesanta Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy w formie informatora dla interesanta w terminie do 31 sierpnia 2005r.

§ 3

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy i zespołowi zadaniowemu, określonemu w § 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 276/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 26 lipca 2005r


w sprawie utworzenia i aktualizacji katalogu firm prowadzących działalność na terenie Gminy Korczyna.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Katalog Firm prowadzących działalność na terenie Gminy Korczyna w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Katalog jest zestawieniem firm świadczących usługi dla mieszkańców gminy Korczyna.

2. Katalog ma spełniać rolę informatora, z którego mogą być udzielane informacje przez pracowników Urzędu Gminy na temat firm poszukiwanych przez interedanta/klienta – na terenie Urzędu.

§ 3

Katalog podlega sukcesywnej aktualizacji, zgodnie z opracowaną procedurą w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Katalog firm podlega udostępnieniu interesantom Urzędu Gminy w punkcie informacji dla interesanta i na stanowisku pracy do spraw działalności gospodarczej oraz na stronie internetowej gminy.

2. Pracownicy zobowiązani są do posługiwania się tylko tym katalogiem podczas załatwiania spraw przez mieszkańców w Urzędzie Gminy.

§ 5

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy i inspektorowi d/s działalności gospodarczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 277/05
Wójta Gminy Korczyna z dnia 26 lipca 2005r.

 

w sprawie utworzenia i aktualizacji katalogu firm prowadzących działalność na terenie gminy.

PROCEDURA AKTUALIZACJI KATALOGU FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KORCZYNA

§ 1

1. Katalog Firm działających na terenie gminy Korczyna, zwany dalej „katalogiem” jest zestawieniem informacji o firmach działających na terenie gminy, opracowanym na podstawie zgłoszeń tych firm.

2. Katalog jest otwarty dla firm, które zechcą umieścić w nim informację o sobie.

§ 2

Katalog podlega aktualizacji raz na 6 miesięcy.

§ 3

Aktualizacja przebiega w sposób następujący:

1. Pracownik d/s działalności gospodarczej przyjmuje dane aktualizacyjne od firm w formie pisemnej na swoim stanowisku pracy, faxem lub drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu : „Zgłoszenie do Katalogu Firm”.

3. Wykreślenie lub zmiana zapisu następuje na formularzu określonym w ust. 2 poprzez dopisanie w prawym górnym rogu formularza wyrazu: „wykreślenie z Katalogu” lub „zmiana danych w Katalogu”.

4. Pracownik do spraw działalności gospodarczej dokonuje telefonicznego sprawdzenia zgłoszenia.

5. Najpóźniej w terminie do 15 lipca lub 15 stycznia każdego roku pracownik d/s działalności gospodarczej przedstawia Sekretarzowi gminy wykaz firm które:

1/ wyraziły zgodę na umieszczenie w katalogu firm,

2/ zwróciły się o aktualizację zapisów lub o wykreślenie z katalogu.

6. Wraz z zestawieniem, o którym mowa w ust. 5 pracownik przedstawia propozycję umieszczenia zapisu w branży, wynikającej z wpisu do działalności gospodarczej.

7. Po zaakceptowaniu /podpisaniu/ projektu przez Sekretarza gminy, pracownik opracowuje ujednolicony tekst katalogu i przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

8. Ustala się terminy aktualizacji: 31 lipca i 31 stycznia każdego roku.

9. Po zatwierdzeniu katalogu pracownik przekazuje jego treść informatykowi celem umieszczenia na stronie internetowej gminy oraz w wersji papierowej - poszczególnym stanowiskom pracy.

§ 4

1. Sekretarz Gminy dokonuje analizy wykorzystywania katalogu w pracy Urzędu Gminy poprzez zbieranie raz do roku informacji częstotliwości wykorzystania informacji zawartej w katalogu na potrzeby interesantów /klientów Urzędu.

2. W przypadku zgłoszonych uwag, dokonuje analizy i ocenia ich zasadność.

§ 5

Formularze – zgłoszenia od firm są przechowywane i archiwizowane na stanowisku pracy d/s działalności gospodarczej zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 278/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 29 lipca 2005r


w sprawie zatwierdzenia procedury aktualizacyjnej kart usług w Urzędzie Gminy w Korczynie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam procedurę aktualizacyjną karty usług w Urzędzie Gminy, i w jednostkach organizacyjnych gminy – w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy i kierownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Załącznik do zarządzenia Nr 278/05 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2005r

PROCEDURA AKTUALIZACJI KART USŁUG W URZĘDZIE.

§ 1

Procedura dotyczy aktualizacji kart usług opracowanych w ramach informatora dla interesanta, poprzez: zmianę zapisów, wprowadzenie nowych kart usług lub wycofanie kart.

§ 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1/ urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Korczynie,

2/załatwieniu sprawy - rozumie się przez to załatwienie sprawy w urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych gminy.

3/pracownikach - rozumie się przez to pracowników Urzędu Gminy, pracowników i kierowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Korczynie.

§ 3

Opracowane i zatwierdzone karty usług w urzędzie podlegają aktualizacji, w szczególności na skutek:

1/ zmiany przepisów prawnych,

2/zmiany przepisów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, regulaminu organizacyjnego,

3/ zmiany osoby odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy.

4/ zmiany rozkładu pomieszczeń, numerów telefonu, miejsca załatwienia sprawy, numeru konta bankowego i innych danych wpływających na załatwianie spraw w urzędzie.

§ 4

Zmiana przepisów prawnych.

1. W przypadku zmiany przepisów prawnych /ustawowych/ pracownicy, którzy odpowiedzialni są za merytoryczne załatwienie danej kategorii spraw obowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji o konieczności wprowadzenia zmian do karty usługi lub ukazania się właściwego przepisu, opracować - w porozumieniu z sekretarzem gminy i stanowiskiem pracy ds. obsługi rady gminy – nową kartę usługi, zawierającą odpowiednie korekty.

2. Projekt należy przedstawić sekretarzowi gminy w 3 egzemplarzach.

3. W przypadku wymaganego naniesienia poprawek sekretarz zwraca projekt karty autorowi.

4. Inspektor ds. obsługi rady gminy opracowuje ostateczną wersję karty i przedstawia do podpisu sekretarzowi.

5. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu sekretarz podpisuje kartę i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy, opracowując projekt zarządzenia.

6. Zatwierdzoną kartę przekazuje się niezwłocznie inspektorowi ds. obsługi rady gminy celem umieszczenia na stronie internetowej gminy oraz kserokopię - pracownikowi punktu informacji.

7. Pracownik punktu informacji odpowiada za udostępnienie właściwej karty interesantom w formie papierowej.

8. Drugi egzemplarz karty usług przechowywany jest w zbiorze łącznie z zarządzeniem Wójta Gminy.

9. Trzeci egzemplarz przechowywany jest u sekretarza gminy.

10. W przypadku późniejszego wejścia w życie przepisu powodującego zmianę karty – udostępnienie jej na stronie internetowej i w punkcie informacji następuje w momencie wejścia w życie aktu prawnego.

§ 5

Zmiana przepisów wewnętrznych /regulaminu organizacyjnego/:

1. Sekretarz Gminy zleca opracowanie zmian do kart usług odpowiedzialnym pracownikom merytorycznym lub pracownikowi ds. obsługi rady gminy.

2. Dalsze czynności – jak w § 4, ust. 2 - 9.

§ 6

W przypadkach określonych w § 3, ust. 3 i 4:

1. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy z własnej inicjatywy opracowuje projekty zmian kart usług i przedkłada sekretarzowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od powstałej przyczyny.

2. Dalsze czynności jak w § 4 ust. 2 - 9.

§ 7

Odpowiedzialnym za czynności administracyjno techniczne jest inspektor ds. obsługi rady gminy oraz obsługi punktu informacji dla interesanta.

§ 8

Nadzór powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu do wiadomości pracownikom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 292/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 31 sierpnia 2005r

w sprawie utworzenia i aktualizacji mapy aktywności na terenie Gminy Korczyna.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, zadania 3.2 w zakresie akcji społecznej „Przejrzysta Polska”,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Tworzy się wykaz „Mapa aktywności i inicjatyw na terenie Gminy Korczyna” w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykaz zawiera dane o organizacjach pozarządowych i osobach aktywnie działających społecznie na terenie gminy.

§ 3

Wykaz podlega sukcesywnej aktualizacji, zgodnie z opracowaną procedurą w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykaz podlega udostępnieniu interesantom Urzędu Gminy w punkcie informacji dla interesanta na stanowisku pracy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie internetowej gminy.

§ 5

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy i inspektorowi d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 292/05

Wójta Gminy Korczyna z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie utworzenia i aktualizacji wykazu mapa aktywności na terenie miny Korczyna.

PROCEDURA AKTUALIZACJI WYKAZU MAPA AKTYWNOSCI I INICJATYW NA TERENIE GMINY KORCZYNA

§ 1

1. Wykaz Mapa aktywności i inicjatyw, zwany dalej „wykazem” jest zestawieniem informacji o działających na terenie gminy, organizacjach pozarządowych opracowanym na podstawie zgłoszeń tych organizacji

2. Wykaz jest otwarty dla organizacji lub osób działających aktywnie, które zechcą umieścić w nim informację o sobie.

§ 2

Wykaz podlega aktualizacji raz do roku.

§ 3

Aktualizacja przebiega w sposób następujący:

1. Pracownik d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmuje dane aktualizacyjne od organizacji w formie pisemnej na swoim stanowisku pracy, faxem lub drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu : „Zgłoszenie do Mapy aktywności”.

3. Wykreślenie lub zmiana zapisu następuje na formularzu określonym w ust. 2 poprzez dopisanie w prawym górnym rogu formularza wyrazu: „wykreślenie z wykazu” lub „zmiana danych w wykazie”.

4. Pracownik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi dokonuje telefonicznego sprawdzenia zgłoszenia.

5. Najpóźniej w terminie do 20 stycznia każdego roku pracownik określony w ust. 4 przedstawia Sekretarzowi gminy wykaz organizacji które:

1/ wyraziły zgodę na umieszczenie w wykazie,

2/ zwróciły się o aktualizację zapisów lub o wykreślenie z wykazu.

6. Po zaakceptowaniu /podpisaniu/ projektu przez Sekretarza gminy, pracownik opracowuje ujednolicony tekst mapy aktywności i inicjatyw i przedstawia Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

7. Ustala się termin aktualizacji: 15 lutego każdego roku.

8. Po zatwierdzeniu wykazu mapy aktywności pracownik przekazuje jego treść informatykowi celem umieszczenia na stronie internetowej gminy oraz w wersji papierowej - poszczególnym stanowiskom pracy.

§ 4

1. Sekretarz Gminy dokonuje analizy wykorzystywania mapy aktywności w pracy Urzędu Gminy poprzez zbieranie raz do roku informacji częstotliwości wykorzystania informacji zawartej w katalogu.

2. W przypadku zgłoszonych uwag, dokonuje analizy i ocenia ich zasadność.

§ 5

Formularze – zgłoszenia od organizacji są przechowywane i archiwizowane na stanowisku pracy d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

--------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 240/05WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 04 kwietnia 2005r.


w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej do wykonania zadania w ramach akcji „Przejrzysta Polska”, w zakresie zasady fachowości.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. Ustalam Panią Elżbietę Rak - Sekretarza gminy odpowiedzialną za realizację zadania obligatoryjnego w ramach zasady fachowości: „Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy”.

2. Pprocedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze” :

§ 2

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracyi weryfikacja kandydatów w oparciu o kryterium fachowości.

§ 3

1. Ustala się następujące czynności do wykonania:

1/ opracowanie projektu procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy

2/ opracowanie projektu procedury naboru na stanowiska kierownicze,

3/ przyjęcie procedur zarządzeniem wójta gminy.

4/ poinformowanie mieszkańców o treści procedur.

2. Ustala się termin realizacji zadania: 30 listopada 2005r.

§ 4

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 319/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 21 października 2005r.

w sprawie zatwierdzenia procedury aktualizacyjnej kart usług w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam procedurę aktualizacyjną kart usług w Urzędzie Gminy, i w jednostkach organizacyjnych gminy – w brzmieniu jak załącznik do zarządzenia.

§ 2

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy oraz kierownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 278/05 Wójta Gminy z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie procedury aktualizacyjnej kart usług w Urzędzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik do zarządzenia Nr 319/05 Wójta Gminy z dnia 21 października 2005r
PROCEDURA AKTUALIZACJI KART USŁUG W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY.

§ 1

Procedura dotyczy aktualizacji kart usług opracowanych w ramach informatora dla interesanta.

§ 2

Przez użyte w procedurze określenia należy rozumieć:

1/ aktualizacja – zmiana zapisów w kartach usług, wycofanie lub wprowadzenie nowych kart;

2/ Urząd - Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Korczynie,

3/ załatwienie sprawy - załatwienie sprawy w urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych gminy;

4 /pracownicy – pracownicy Urzędu Gminy, pracownicy i kierownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Korczynie.

§ 3

Opracowane i zatwierdzone karty usług w urzędzie podlegają aktualizacji, w szczególności na skutek:

1/ zmiany przepisów prawnych,

2/zmiany przepisów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy, regulaminu organizacyjnego,

3/ zmiany osoby odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy,

4/ zmiany rozkładu pomieszczeń, lub innych danych mających wpływ na załatwianie spraw w urzędzie, w tym: numeru telefonu, pokoju lub konta bankowego.

§ 4

1.W przypadku zmiany przepisów prawnych pracownicy, którzy odpowiedzialni są za merytoryczne załatwienie danej kategorii spraw obowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji o konieczności wprowadzenia zmian do karty usługi lub ukazania się właściwego przepisu, opracować - w porozumieniu

z sekretarzem gminy i pracownikiem ds. obsługi rady gminy – nową kartę usługi.

2. Projekt należy przedstawić Sekretarzowi gminy w 3 egzemplarzach.

3. W przypadku wymaganego naniesienia poprawek Sekretarz zwraca projekt karty autorowi.

4. Ostateczną wersję karty opracowuje i przedstawia sekretarzowi pracownik d/s obsługi organów gminy.

5. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu karty przez Sekretarza karta przedkładana jest do zatwierdzenia Wójtowi Gminy wraz z projektem zarządzenia.

6. Zatwierdzone karty przekazywane są:

1/ do zbioru zarządzeń wójta,

2/ Sekretarzowi gminy,

3/ pracownikowi d/s obsługi organów gminy, celem umieszczenia na stronie internetowej gminy,

4/ pracownikowi w punkcie informacji, który odpowiada za udostępnianie karty interesantom.

7. Udostępnienie karty usług na stronie internetowej i w punkcie informacji następuje nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie aktu prawnego, na podstawie którego opracowana została karta.

§ 5

W przypadku zmiany przepisów wewnętrznych / regulaminu organizacyjnego urzędu/:

1. Sekretarz Gminy zleca opracowanie zmian do kart usług odpowiedzialnym pracownikom merytorycznym lub pracownikowi ds. obsługi rady gminy.

2. Dalsze czynności – jak w § 4, ust. 2 - 7.

§ 6

W przypadkach określonych w § 3, pkt 3 i 4:

1. Pracownik ds. obsługi Rady Gminy z własnej inicjatywy opracowuje projekty zmian kart usług i przedkłada sekretarzowi, nie później niż w terminie 3 dni od powstałej przyczyny.

2. Dalsze czynności jak w § 4 ust. 2 - 7.

§ 7

Sekretarz Gminy raz do roku przeprowadza kontrolę aktualności kart usług.

§ 8

Odpowiedzialnym za czynności administracyjno techniczne jest pracownik ds. obsługi organów gminy oraz obsługi punktu informacji dla interesanta.

§ 9

Nadzór powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 10

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przekazaniu do wiadomości pracownikom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZARZĄDZENIE Nr 320/05WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 21 października 2005r

w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457/, art. 3a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./,

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się szczegółowe zasady postępowania stosowane przy naborze kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Korczyna:

1/ stanowiska urzędnicze, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do zarządzenia,

2/ inne stanowiska, nie będące stanowiskami urzędniczymi, w brzmieniu jak

załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Zasady, określone w ust. 1 pkt 1 mają zastosowanie przy naborze na wolne

stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z wyłączeniem

stanowisk, których tryb zatrudniania określają odrębne przepisy.

§ 2

Realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 293/05 Wójta Gminy Korczyna z dnia 31 sierpnia

2005r w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania przy naborze na

wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 320/05 Wójta Gminy Korczyna z dnia 21 października 2005r

Szczegółowe zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Korczynie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejsza procedura określa zasady zatrudniania na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w formie konkursu.

2. Procedura nie dotyczy stanowisk kierowniczych, których tryb zatrudniania lub powoływania określają odrębne przepisy.

§ 2

1. Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik lub kierownik komórki organizacyjnej w Urzędzie Gminy zgłasza potrzebę zatrudnienia pracownika na konkretne stanowisko.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez sporządzenie wniosku zawierającego:

1/ nazwę stanowiska pracy /komórki organizacyjnej/,

2/ wskazanie bezpośredniego przełożonego lub sprawującego bieżący nadzór,

3/ uzasadnienie zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko lub zwiększenia zatrudnienia,

4/ zakres obowiązków na danym stanowisku pracy,

5/ koszty zatrudnienia pracownika,

6/ wyszczególnienie wszystkich wymogów i warunków stawianych kandydatowi na wolne stanowisko /wykształcenie, przygotowanie zawodowe, doświadczenie, umiejętności, znajomość języka obcego, osiągnięcia itp./,

7/ informacje, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu.

§ 3

Sekretarz gminy przeprowadza analizę potrzeby zatrudnienia pracownika i przedstawia jej wynik Wójtowi Gminy.

§ 4

Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie rozpoczęcia naboru kandydatów na wolne stanowisko.

§ 5

Postępowanie związane z naborem kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy odbywa się na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”.

§ 6

Postępowanie związane z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza Sekretarz Gminy.

Rozdział II
Procedura naboru.

§ 7

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

2. Nabór o którym mowa w ust.1 przeprowadzany jest w formie konkursu.

§ 8

1. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym /kierowniczym/ oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Korczynie.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 może być zamieszczone w prasie lokalnej.

3. Rodzaj informacji zawartych w ogłoszeniu oraz termin składania dokumentów określa ustawa.

4. W przypadku naboru na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy, ogłoszenie zamieszcza się także na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki organizacyjnej.

§ 9

1. Po ogłoszeniu o którym mowa w § 8 następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a/ list motywacyjny,

b/ życiorys - curriculum vitae,

c/ kserokopie świadectw pracy,

d/ kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e/ kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f/ referencje,

g/ oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U. z 2001 r Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./.

5. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane poza ogłoszeniem o naborze nie będą uwzględniane podczas prowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

§ 10

Wyłonienie kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze przeprowadza zespół oceniający, w skład którego wchodzą: Wójt Gminy,

z-ca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, kierownik komórki organizacyjnej lub osoba sprawująca nadzór bieżący nad danym stanowiskiem pracy.

§ 11

1. W pierwszym etapie przeprowadzana jest analiza dokumentów i ewidencja uzyskanych informacji oraz ich weryfikacja w świetle stawianych warunków i wymagań formalnych podanych w ogłoszeniu, w tym potwierdzenie zgodności informacji zawartych w dostępnych dokumentach.

2. Wynikiem analizy jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

3. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu

o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zawierającą imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. Lista kandydatów, o której mowa w ust. 3 będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

6. Etap analizy dokumentów zakończony zostaje wyłonieniem nie więcej niż

8 kandydatów.

§ 12

1. W drugim etapie zespół oceniający prowadzi rozmowy kwalifikacyjne, zakończone wyłonieniem nie więcej niż 5 kandydatów, których celem jest:

1/ nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji,

2/ zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

3/ zbadanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

2. Rozmowę przeprowadza zespół oceniający.

3. Zespół oceniający podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

4. Rozmowy kwalifikacyjne mogą zostać poprzedzone testem kwalifikacyjnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatów, niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

5. W przypadku podjęcia decyzji przez zespół o przeprowadzeniu testu, o którym mowa w ust. 4, ustalana jest treść zadań i maksymalna liczba punktów do uzyskania przez kandydata za poszczególne zadanie.

6. 1/ Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Zespół oceniający ustala listę najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

2/ w przypadku uzyskania przez więcej niż 1 kandydata najwyższej równej liczby punktów zespół przeprowadza ponowną rozmowę kwalifikacyjną lub test z udziałem tylko tych kandydatów, zakończone wyłonieniem najlepszego kandydata,

3/ treść ust. 3, 5 i 6 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

7. Zespół może nie dokonać wyboru żadnego z kandydatów, jeśli w rozmowie kwalifikacyjnej żaden z nich nie uzyska minimum 5 punktów, a w przypadku przeprowadzanego testu – minimum 10 punktów.

§ 13

1. W trzecim etapie – Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie:

1/ zatrudnienia kandydata,

2/ zakończenia postępowania bez dokonania wyboru kandydata.

2. W przypadku nie dokonania wyboru kandydata z powodów określonych

w ust. 1 pkt 2 lub w § 12 ust. 7 – postępowanie o naborze przeprowadza się ponownie.

§ 14

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie.

§ 15

1. W trakcie postępowania przy naborze kandydatów na pracowników Urzędu Gminy możliwe jest zobowiązanie kandydatów do wykonania testów psychologicznych, mających na celu sprawdzenie osobowości kandydatów, określenie ich predyspozycji, przydatności do pracy na wskazanym stanowisku oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, opinii lub referencji.

2. Kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia koncepcji funkcjonowania stanowiska pracy lub komórki organizacyjnej, o kierownictwo której się ubiega.

§ 16

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół zawierający elementy wskazane w ustawie.

§ 17

1. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w miejscach wskazanych

w § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Zakres informacji o której mowa w ust. 1 określa ustawa.

Rozdział III

Postanowienia końcowe.

§ 18

Po zakończeniu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy wysyła się informacje z podziękowaniem dla osób, które zakwalifikowały się do II i III etapu i nie zostały wybrane do zatrudnienia w Urzędzie.

§ 19

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

§ 20

1. Informacje o kandydatach zakwalifikowanych do II i III etapu naboru będą gromadzone jako zasoby danych zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane w przyszłych naborach kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy,

z zastrzeżeniem, że kandydat wyrazi na piśmie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie kolejnego naboru i do naboru przystąpi.

3. Dokumenty pozostałych osób będą odbierane osobiście lub przechowywane jak w ust. 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 330/05 Wójta Gminy Korczyna z dnia 15 listopada 2005r
Szczegółowe zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Korczynie, nie będące stanowiskami urzędniczymi.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza procedura określa zasady naboru na stanowiska, nie będące stanowiskami urzędniczymi w Urzędzie Gminy w oparciu o otwarty

i konkurencyjny nabór.

§ 2

1. Wójt Gminy, Sekretarz, Skarbnik lub kierownik komórki organizacyjnej w Urzędzie Gminy zgłasza potrzebę zatrudnienia pracownika na konkretne stanowisko.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez sporządzenie wniosku zawierającego:

1/ nazwę stanowiska pracy /komórki organizacyjnej/,

2/ wskazanie bezpośredniego przełożonego lub sprawującego bieżący nadzór,

3/ uzasadnienie zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko lub zwiększenia zatrudnienia,

4/ zakres obowiązków na danym stanowisku pracy,

5/ koszty zatrudnienia pracownika,

6/ wyszczególnienie wszystkich wymogów i warunków stawianych kandydatowi na wolne stanowisko /wykształcenie, przygotowanie zawodowe, doświadczenie, umiejętności, itp./,

7/ informacje, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu.

§ 3

Sekretarz gminy przeprowadza analizę potrzeby zatrudnienia pracownika i przedstawia jej wynik Wójtowi Gminy.

§ 4

Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie rozpoczęcia naboru kandydatów na wolne stanowisko.

§ 5

Postępowanie związane z naborem kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy przeprowadza Sekretarz Gminy.

Rozdział II

Zasady postępowania.

§ 6

1. Procedura naboru przeprowadzana jest w formie odpowiadającej specyfice wykonywanych obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy i może polegać na:

1/ analizie CV,

2/ rozmowie kwalifikacyjnej,

3/ praktycznym sprawdzeniu kwalifikacji /umiejętności/ niezbędnych do

wykonywania zadań na określonym stanowisku.

2. Wyboru sposobu przeprowadzenia naboru dokonuje Wójt Gminy.

§ 7

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Korczynie.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 może być zamieszczone w prasie lokalnej.

3. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1/ nazwę i adres jednostki,

2/ określenie stanowiska,

3/ określenie wymagań związanych ze stanowiskiem,

4/ wskazanie wymaganych dokumentów,

5/ określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane będą tylko po umieszczeniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.

Dokumenty złożone lub nadesłane poza ogłoszeniem nie będą brane pod uwagę.

§ 8

1/ Zespół składający się z Wójta Gminy, zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza i osoby kierującej daną komórką organizacyjną dokonuje przeglądu i ewidencji uzyskanych informacji oraz ich weryfikacji w świetle stawianych warunków i wymagań, w tym potwierdzenia zgodności informacji zawartych w dostępnych dokumentach /cv, list motywacyjny itp./,

2/ zespół przydziela kandydatowi punkty w skali 0 – 10,

3/ głównym kryterium jest przydatność kandydata na danym stanowisku pracy,

4/ w przypadku przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej lub praktycznego sprawdzania umiejętności, zespół przydziela kolejne punkty od 0 – 10,

5/ zespół wyłania kandydata, który otrzymał najwyższą liczbę punktów,

6/ w przypadku, gdy więcej niż jeden kandydatów otrzymało równą najwyższą liczbę punktów, zespół przeprowadza ponowną ocenę, biorąc pod uwagę tylko tych kandydatów,

7/ w przypadku ponownej równej liczby punktów, decyzję o zatrudnieniu jednego z kandydatów podejmuje wójt,

8/ zespół może nie wyłonić żadnego z kandydatów, jeśli żaden z nich nie uzyskał minimum 5 punktów, a w przypadku przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej lub testu – minimum 10 punktów łącznie.

9/ Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie

a/ zatrudnienia kandydata,

b/ zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata.

10/ w przypadku nie zatrudnienia żadnego kandydata z przyczyn określonych

w pkt 8 lub 9 lit. „b” postępowanie o naborze przeprowadza się ponownie.

§ 9

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół.

§ 10

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy /ul. Rynek 14/ w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Rozdział III

Postanowienia końcowe.

§ 11

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

§ 12

1. Dokumenty osób, które nie zostały wyłonione w procesie naboru będą odbierane osobiście lub przechowywane i gromadzone jako zasoby danychzgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane w przyszłych naborach kandydatów na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy, z zastrzeżeniem, że kandydat wyrazi na piśmie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie kolejnego naboru i do naboru przystąpi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UCHWAŁA Nr XXIX/207/05
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 07 września 2005r

w sprawie karty współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, w zw. z zadaniem 3.1 w ramach zasady „partycypacji społecznej”, realizowanego w Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.

RADA GMINY KORCZYNA

uchwala, co następuje

 

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm./,

2/ działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,

3/ zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art.

4 ustawy,

4/ organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

§ 2

Uchwala się kartę współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008, zwaną dalej „Kartą”, o następującej treści:

 

’’KARTA WSPÓŁPRACY GMINY KORCZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2006-2008"
Rozdział I
Wstęp

Aktywna działalność organizacji pozarządowych /obywatelskich/ jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla ich bieżącej działalności istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

Wierzymy, iż prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą. U podłoża niniejszej Karty leży przekonanie władz gminy o korzyściach płynących z tej współpracy, polegających w szczególności na:

1/ umacnianiu w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,

2/ budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

3/ uzupełnianiu działań gminy w zakresie nie objętym jej ustawowymi kompetencjami,

4/ odciążeniu sektora publicznego w realizacji niektórych zadań publicznych.

Niniejsza karta stanowi propozycję dla wszystkich organizacji i podmiotów wyrażających wolę i gotowość współpracy w działalności na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Karta współpracy opracowana została na podstawie z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm./.

Rozdział II
Cele współpracy

Nadrzędnym celem współpracy jest rozwój gminy i poprawa warunków jej mieszkańców, kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Celami szczegółowymi współpracy są, między innymi:

1/ poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

2/ tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych,

3/ umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,

4/ racjonalne wykorzystanie środków finansowych kierowanych do pozarządowego sektora publicznego.

Rozdział III


Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1/ realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

2/ tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

3/ określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

Rozdział IV


Zasady i formy współpracy

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi przebiegać będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1/ partnerstwa,

2/ pomocniczości,

3/ efektywności,

4/ wzajemnego poszanowania,

5/ jawności podejmowanych działań,

6/ legalności.

2. Formami współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi będą:

1/ zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, poprzez:

a/ powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację,

b/ wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań,

2/ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

3/ użyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych oraz udostępnianie lokalu na spotkania,

4/ promocja działalności w mediach.

3. Organizacje mają możliwość przekazywania bezpośrednio wójtowi gminy swoich wniosków opinii i uwag dotyczących spraw kompleksowych, które przekraczają kompetencje poszczególnych stanowisk pracy urzędu lub jednostek organizacyjnych gminy, bądź spraw, które w ocenie organizacji nie zostały potraktowane z należytą uwagą.

4. Organizacje zainteresowane współpracą z organami jednostek pomocniczych gminy /sołectw/ mogą uzyskiwać informacje na ich tematw Urzędzie Gminy oraz podejmować współpracę na rzecz mieszkańców gminy na obszarach działania poszczególnych sołectw.

2. Koordynatorem współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi będzie inspektor d/s ewidencji przedsiębiorców i zamówień publicznych Urzędu Gminy w Korczynie.

Rozdział V


Zadania i kierunki współpracy

Organy gminy Korczyna umożliwiać będą udział organizacjom w realizacji zadań publicznych, w szczególności w następujących dziedzinach należących do sfery zadań pożytku publicznego:

1. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1/ kontynuacja zadań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez organizację i wspieranie przedsięwzięć służących promocji bogactwa narodowego w gminie,

2/ promocja kultury, tradycji, zwyczajów i twórczości ludowej, w tym zanikających zawodów, zarówno na terenie gminy jak i poza nią a także kontynuacja i nawiązywanie nowych form współpracy zagranicznej,

3/ promowanie twórczości artystycznej, w szczególności poprzez:

a/ organizację lokalnych przedsięwzięć artystycznych, w formie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań i różnorodnych wystaw,

b/ tworzenie warunków w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej a także uczestnictwo w różnych formach tej działalności,

4/ upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży - promocja osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży.

2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

1/ modernizacja i kontynuowanie rozpoczętych obiektów sportowych,

2/ współ-organizacja gminnych i udział w poza gminnych imprezach sportowo-rekreacyjnych dla szkół,

3/ wspieranie inicjatyw sportowo – rekreacyjnych, na terenie gminy,

4/ upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej, w środowisku dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizacji sportowych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,

5/ rozwój amatorskiego sportu poprzez:

a/ wspieranie amatorskich klubów sportowych,

b/ wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego.

3. W dziedzinie polityki społecznej:

1/ prowadzenie i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych,

2/ promocja zdrowego trybu życia,

3/ prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz rodzin ubogich i wielodzietnych,

4/ tworzenie warunków w zakresie organizacji posiłków dla osób ubogich i samotnych.

5/ organizowanie pomocy dla osób niepełnosprawnych w formie usług opiekuńczych,

6/ w dziedzinie profilaktyki uzależnień od narkomanii i alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a/ inicjowanie działań profilaktycznych w środowiskach lokalnych gminy,

b/ upowszechnianie na terenie gminy materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania zjawiskom narkomanii i alkoholizmu,

c/ promocja trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży i dzieci,

d/ prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

4. W dziedzinie współpracy w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej pomoc gminy obejmować będzie w miarę możliwości:

1/ udzielanie informacji zainteresowanym organizacjom pozarządowym o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych,

2/ dofinansowanie organizacji pozarządowych, przygotowujących wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie wkładu własnego,

3/ promowanie najciekawszych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

5. Tworzenie warunków w zakresie nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami o analogicznych celach i kierunkach działania, które funkcjonują poza granicami kraju, w szczególności w gminach bliźniaczych.

6. Podejmowanie zadań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Rozdział VI

Finansowanie zadań

1. Środki finansowe na realizację zadań wyszczególnionych w karcie współpracy uchwalane będą corocznie przez Radę Gminy w budżecie gminy,na podstawie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i priorytetami w nich określonymi.

2. Udzielanie dotacji, w tym ocena i wybór najkorzystniejszych ofert w zakresie zadań o których mowa w ust. 1 dokonywane będzie w oparciu o uchwałę Nr XVIII/136/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 21 lipca 2004r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy w Korczynie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań.

Rozdział VII
Realizatorzy karty współpracy

Realizatorami są:

1/ z ramienia Gminy Korczyna:

a/ Rada Gminy w zakresie polityki finansowej i corocznego ustalania priorytetów,

b/ Wójt Gminy, w zakresie realizacji polityki finansowej, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznawaniu dotacji, bądź podejmowania innych form współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach rocznych programów współpracy,

c/ stanowiska pracy w Urzędzie Gminy odpowiedzialne za realizację zadań wyszczególnionych w programie,

d/ jednostki organizacyjne gminy,

e/ koordynator d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2/ z ramienia organizacji pozarządowych: reprezentacje, rady, zarządy organizacji działających na terenie gminy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

Karta stanowi podstawę do opracowania projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

§ 3

W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą, do współpracy Gminy z Organizacjami stosuje się przepisy ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA Nr XXXI/215/05
RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 25 października 2005r

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie karty współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, w zw. z zadaniem 3.1 w ramach zasady „partycypacji społecznej”, realizowanego w Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”.

RADA GMINY KORCZYNA

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/207/05 Rady Gminy z dnia 7 września 2005r w sprawie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008 wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 rozdział IV po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. 1/ tworzy się trzyosobowy zespół o charakterze doradczo – inicjatywnym w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w skład którego wchodzi koordynator do spraw współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych na zebraniu organizacji - na okres 2 lat,

2/ zadaniem zespołu jest opiniowanie i praktyczny udział w działaniach programowych gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3/ regulamin pracy zespołu określi Wójt Gminy w formie zarządzenia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 295/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 01 września 2005r

w sprawie procedury szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/,

 

w związku z realizacją zadania 2.5 w zakresie akcji „Przejrzysta Polska”.

z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedurę organizowania szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników.

§ 2

Celem procedury jest systematyczny dostęp do szkoleń przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie etycznego postępowania.

§ 3

Jeden raz w roku w terminie do 15 maja 2005r Sekretarz Gminy:

1/ dokonuje analizy potrzeb szkoleniowych oraz ewidencjonuje propozycje tematów,

2/ kompletuje i analizuje opinie klientów o poziomie obsługi.

§ 4

1. W oparciu o dane o których mowa w § 3 i § 7 ustalana jest lista tematów, stanowiąca podstawę do programu szkolenia.

2. Czas trwania szkoleń wynosi 3-4 godziny na pracownika w ciągu roku.

§ 5

1. Szkolenia prowadzone są w jednej z wyszczególnionych niżej form:

1/ szkolenia grupowe organizowane na terenie własnej gminy lub w porozumieniu z innymi jednostkami - przez firmę szkoleniową,

2/ delegowanie pracowników indywidualnie na szkolenie poza teren gminy,

2. Określa się terminy szkoleń o których mowa w ust. 1 pkt 1: corocznie do 15 października roku kalendarzowego.

3. Wyłanianie wykonawcy szkoleń odbywa się poprzez analizę ofert firm oraz potrzeby szkoleniowe.

§ 6

Dokumentację szkoleń stanowią:

1/ propozycje tematów,

2/ plany szkoleń,

3/ listy obecności na szkoleniu lub rachunki za szkolenia,

4/ dane dotyczące realizatora szkolenia.

§ 7

Ocena pracowników w formie ankiety stanowi podstawę do planowania szkolenia w roku następnym.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy i zespołowi zadaniowemu odpowiedzialnemu za realizację zadania w zakresie zasady przeciwdziałania korupcji.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 326/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 03 listopada 2005r


w sprawie procedury opracowania i rozpropagowania informatora budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 31 i 33, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717; z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759/,

w związku z realizacją zadania 6.1 w ramach akcji „Przejrzysta Polska”.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę opracowania informatora budżetowego w gminie Korczyna: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

§ 2

1. Informator zawiera informacje w zakresie planu i realizacji dochodów i wydatków oraz sytuacji finansowej gminy za ostatnie 3 lata.

2. Informator zawiera informacje przedstawione w formie przystępnej dla mieszkańców, z uwzględnieniem wykresów i rysunków, przy ograniczeniu określeń terminologii finansowej.

§ 3

1. Pierwszy informator zostanie opracowany i udostępniony mieszkańcom do 31 grudnia 2005 roku i będzie zawierał dane o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu z lat 2003 – 2004, budżet na 2005r oraz dane z projektu budżetu na 2006r.

2. Informator przygotowywany będzie corocznie; w następnych latach zawierał będzie dane o wykonaniu budżetu za rok ubiegły i plan budżetu na rok następny.

3. Corocznie najpóźniej do 30 kwietnia zespół zadaniowy wyznaczony do opracowania zadania zarządzeniem Wójta gminy Nr 241/05 z dnia 4 kwietnia 2005r przedkładał będzie Wójtowi projekt informatora do zaakceptowania.

§ 4

W terminie do 31 maja każdego roku informator zostanie przekazany do wiadomości publicznej poprzez:

1/ umieszczenie na stronie internetowej gminy,

2/ w wersji papierowej:

- udostępnienie w punkcie informacji dla interesanta Urzędu,

- rozpowszechnienie za pośrednictwem sołtysów,

3/ w innych możliwych formach.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy i zespołowi wyznaczonemu do wykonania zadania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


ZARZĄDZENIE Nr 333/05
WÓJTA GMINY KORCZYNA
z dnia 25 listopada 2005r

w sprawie wprowadzenia materiału przybliżającego Plan Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2004 – 2013.

Na podstawie art. 31 i 33, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.320, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 114, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717; z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759/, w związku z realizacją zadania 4. 1. w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam materiał przybliżający dokument: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004 – 2013 uchwalony przez Radę Gminy 21 lipca 2004r, pod nazwą: „Rozwój Gminy na podstawie „Planu Rozwoju Lokalnego”.

§ 2

Materiał określony w § 1 podlega udostępnieniu mieszkańcom gminy:

1/ poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy,

2/ w punkcie informacji dla interesanta Urzędu Gminy,

3/ u sołtysów wsi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych

Podziel się: