AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fzmiany-wysokosci-stawek-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

02-01-2018Zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Korczyna zawiadamia, że Rada Gminy w Korczynie podjęła nową uchwałę z dnia 1 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie od 1 stycznia 2018 roku są następujące:
- 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny,
- 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wykazanych w dotychczasowej deklaracji.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Jednocześnie informuje się, że osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Według analizy ilości odbieranych odpadów komunalnych stwierdzono wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Oznacza to również wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych. Głównym założeniem systemu jest aby uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania.
Więcej informacji na temat odbioru odpadów komunalnych otrzymali Mieszkańcy Gminy w ulotkach REMONDIS KROeko
 Z. Pelczar

ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW

ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW


Podziel się: