AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Finformacja-20&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

31-03-2014Informacja

W marcu Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace związane z oceną Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do projektu „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach  działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W oparciu o złożone dokumentu wybrano 149 gospodarstw domowych, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Niezależnie od wyniku, każda osoba, która złożyła wniosek otrzyma pismo.

Obecnie został ogłoszony przetarg na realizację zadań w ramach projektu „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje”.

Podziel się: