AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fgmina-korczyna-pozyskala-dodatkowe-srodki-w-wysokosci-324-500-zl&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

02-12-2015Gmina Korczyna pozyskała dodatkowe środki w wysokości 324 500 zł

Gmina Korczyna pozyskała dodatkowe środki w wysokości 324 500 zł, na realizację projektu „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w celu zapewnienia dostępu do technologii informatycznej w równym stopniu wszystkim uczniom uczącym się w szkołach prowadzonych przez gminę.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowo-finansowego projektu, jeszcze w roku bieżącym sześć placówek oświatowo – wychowawczych otrzyma w sumie 80 zestawów komputerowych oraz 8 drukarek. 

Zadanie finansowane jest z dotacji pozyskanej w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Podziel się: