AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fkorczyna.pl%2Fwiadomosc%2Fbedzie-kolejny-nowy-samochod-dla-osp&chs=350x350&chld=L|4

Aktualność

24-06-2020Będzie kolejny nowy samochód dla OSP

15 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Korczyna podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” z Korwinowa na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komborni.

Koszt zakupu pojazdu wyniesie 799 500,00 zł, w tym środki z budżetu gminy Korczyna 549 544,01 oraz dotacja w wysokości 249 955,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu nr 4 – Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej.

Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 11.08.2020 roku.  Ochotnicza Straż Pożarna w Komborni otrzyma samochód pożarniczy marki Volvo FLD3C, FL z napędem 4x4.

Podziel się: